rzecznictwoFundacja od początku swojego istnienia jest rzecznikiem interesu środowiska radioamatorskiego wobec organów administracji oraz instytucji i podmiotów. Historia naszego rzecznictwa zaczyna się od nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. W roku 2012 w imieniu kilku organizacji przedstawiliśmy w pracach nad nowelizacją ustawy propozycje zmian korzystnych dla środowiska radioamatorskiego. Wtedy też podjęliśmy działania polegające na kontakcie i rozmowach z decydentami (posłami, senatorami i ministerstwem). Od tamtej pory monitorujemy na bieżąco działania administracji zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa. W ramach naszego działania staramy zachęcić podmioty działające w ramach środowiska radioamatorskiego do wspólnego działania i zaangażowania się w procesy zmierzające do poprawy obowiązującego prawa.

Uznajemy, że rzecznictwo na rzecz interesów środowiska radioamatorskiego jest bardzo ważne w związku z umieszczeniem tej dziedziny w przepisach dotyczących rynku telekomunikacyjnego. Powoduje to, że głos środowiska w zderzeniu z głosem usługodawców telekomunikacyjnych jest słaby, a działanie rzecznicze pozwala ten głos usłyszeć.

Zachęcamy przedstawicieli środowiska do kontaktu i wspólnego działania.

 

Nasze pola działania rzeczniczego to przede wszystkim:

 

- minister właściwy do spraw telekomunikacji i cyfryzacji

- minister właściwy do spraw ochrony środowiska

- minister właściwy do spraw edukacji i nauki

- minister właściwy do spraw sportu

- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

- Senat Rzeczypospolitej Polskiej

- Urząd Komunikacji Elektronicznej

- Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

- samorządy miejskie, gminne, powiatowe i wojewódzkie