logo fundacja

Fundacja OPOR ( jeszcze do niedawna: Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich) jest inicjatywą, która powstała w 2012 roku. Jej celem jest zapewnienie pomocy w działalności radioamatorów oraz wspieranie organizacji lokalnych w ramach współpracy. Prowadzi działania wspierające działalność Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich jako odrębną strukturę stworzoną przez różne organizacje.  Fundacja OPOR dąży również do wprowadzenia rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności radioamatorskiej w Polsce.

 

Fundacja OPOR została formalnie ustanowiona poprzez akt notarialny podpisany 8 marca 2012 roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. Została zarejestrowana jako osobowość prawną w Krajowym Rejestrze Sądowym 18 kwietnia 2012 roku. W dniu 29 października 2014 roku sąd przyznał fundacji status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Fundacja finansuje swoją działalność z różnych źródeł, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ona zarejestrowana jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Oprócz działalności gospodarczej, fundacja prowadzi również działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, zgodnie z przepisami Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

Fundacja OPOR nie ma na celu zastąpić istniejących organizacji, lecz uzupełnić ich działalność. Jej dodatkowym zadaniem jest finansowanie projektów, które nie otrzymują wsparcia finansowego od innych organizacji.

 

Jednym z ważnych elementów działania Fundacji OPOR jest fakt, że posiada ona status podmiotu zawodowo wykonującego działalność lobbingową, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Jest to jedyna organizacja w sferze działalności organizacji radioamatorskich posiadająca taki status. Fundacja została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących działalność lobbingową pod numerem 00244.

 

Innym istotnym działaniem Fundacji OPOR jest inicjatywa związana z budową niezależnego biura QSL, które byłoby dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez względu na przynależność organizacyjną. Biuro QSL świadczyłoby usługi dla radioamatorów i nie wymagałoby członkostwa w konkretnej organizacji.

 

Działania Fundacji OPOR mają na celu wspieranie radioamatorów, organizacji lokalnych oraz promowanie działań radioamatorskich w Polsce. Poprzez różnorodne inicjatywy, fundacja stara się ułatwiać i rozwijać tę pasjonującą dziedzinę komunikacji amatorskiej. Fundacja OPOR wypełnia swoją misję poprzez promowanie współpracy między organizacjami lokalnymi, ułatwianie prowadzenia działalności radioamatorskiej, działanie na rzecz społeczności radioamatorów i realizację projektów pożytku publicznego.