STATUT FUNDACJI
(stan na dzień 17 stycznia 2023 roku)

I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA OPOR zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Warszawie ul. Raszyńska 73 przed notariuszem Joanną Żarską - Nowaczyńską w dniu 8 marca 2012 roku aktem notarialnym Repertorium A numer 1445/2012 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest niezależną organizacją apolityczną i nie jest materialnie związana z żadnym wyznaniem oraz z żadną organizacją radioamatorską w Polsce i na świecie.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną (którą uzyskała na podstawie wpisu do rejestru sądowego).
2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw cyfryzacji oraz Prezydent m. st. Warszawy.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych prawem miejscowym oraz prawem międzynarodowym
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. W razie potrzeby, Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek, fundacji, federacji i stowarzyszeń w celu realizacji swoich celów statutowych.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa a w przypadku uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego wyodrębni z działalności gospodarczej odpłataną działalność pożytku publicznego wyraźnie ją określając.
 5. Rozpoczynając działalność gospodarczą Fundacja jest zobowiązana dokonać rejestracji w rejestrze przedsiębiorców określając szczegółowo zakres działalności gospodarczej oraz wyznaczając osoby odpowiedzialne za tą działalność.
 6. Fundacja może zarządzać funduszami powierzonymi w formie określonej przez powierzającego lub tworzyć własne fundusze celowe, których jest operatorem określając ich sposób działania oraz sposób zarządzania.

§ 5

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i innych oznaczeń ustalonych przez Zarząd Fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji i dla dziedzin stanowiących cele fundacji.

§ 7

Fundacja została powołana w celach:

 1. propagowania i promocji krótkofalarstwa, radioamatorstwa i radiotechniki;
 2. działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju, kształtowania charakterów i umiejętności pokonywania własnych słabości dzieci i młodzieży w kontaktach między sobą w tym z wykorzystaniem łączności radiowej i sportów łączności;
 3. działalności na rzecz wszechstronnego doskonalenia umiejętności kontaktów językowych dzieci i młodzieży z wykorzystaniem wszystkich elementów związanych z radioamatorstwem;
 4. propagowania politechnicznego wychowania dzieci i młodzieży;
 5. działalności na rzecz wykorzystania placówek oświatowych dla nauczania młodzieży nie związanej profesjonalnie z elektroniką i radiotechniką;
 6. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
 7. upowszechniania wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;
 8. upowszechniania wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
 9. działań lobbingowych na rzecz amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
 10. pomocy prawnej w zakresie działalności amatorskiej służby radiokomunikacyjnej;
 11. tworzenie klubów, kół i zespołów skupiających osoby zainteresowane łącznością radiową;
 12. prowadzenia prac nad przygotowywaniem i opracowywaniem projektów aktów prawnych i zmian w katach prawnych;
 13. reprezentowania zainteresowanych grup radioamatorskich przed organami państwa i samorządu terytorialnego;
 14. organizowania przedsięwzięć propagujących ważne wydarzenia na pasmach amatorskich;
 15. finansowania wyjazdów radioamatorów na wyprawy dxowe;
 16. prowadzenia ogólnie dostępnego biura QSL w celu wymiany między radioamatorami kart potwierdzających łączność.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, turystycznych, związanych z kulturą fizyczną i zajęć wychowawczych dla młodzieży w ramach idei wychowania pozaszkolnego;
 2. działania na rzecz wdrożenia eksperymentalnych systemów oświatowo-wychowawczych opartych o podróże i rozwój politechniczny;
 3. współpracę ze środowiskami pedagogów związanych zainteresowaniami z radiokomunikacją i elektroniką;
 4. organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych celami Fundacji;
 5. organizowanie młodzieży wokół zadań społecznych jak opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy i niesienia pomocy na wypadek zagrożenia, nagradzanych uczestnictwem w wyprawach globtroterskich;
 6. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz budowy centrum wyczynowego uczestnictwa w zawodach krótkofalarskich i rywalizacji w ramach DXCC oraz ośrodka dla krótkofalowców;
 7. zbudowanie Centrum Radioamatorskiego w mieście stołecznym Warszawa;
 8. publikowanie materiałów specjalistycznych i filmów dokumentalnych o przebiegu i wynikach prowadzonej działalności dla użytku oświaty;
 9. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej;
 10. organizowanie spotkań i imprez publicznych, konkursów, konferencji, kursów i seminariów, a także zbiórek publicznych;
 11. współpracę, w tym techniczną, szkoleniową, informacyjna, rzeczową, z organami władzy państwowej i lokalnej, organizacjami państwowymi i społecznymi, których działania zbieżne są z celami Fundacji lub członkostwo w takich podmiotach;
 12. przyznawanie nagród niepieniężnych oraz wyróżnień osobom i organizacjom, których działania wspierają promocję celów Fundacji;
 13. prowadzenie działalności lobbingowej wobec administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunku do parlamentarzystów na rzecz podmiotów związanych z amatorską służbą radiokomunikacyjną;
 14. inne działania służące realizacji celów statutowych.

§ 9

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może zawierać umowy z polskimi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi oraz z podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również pomagać polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym oraz podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej, których działania zbieżne są z celami Fundacji.

II
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi:
1. fundusz założycielski określony aktem notarialnym,
2. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania,
3. środki przekazywane Fundacji na realizację jej celów przez osoby prawne i fizyczne polskie i zagraniczne.

§ 11

Dochody Fundacji stanowią:

 1. środki majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania;
 2. dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także od jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w formie rzeczowej lub pieniężnej, w złotych polskich albo walucie obcej;
 3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw własności;
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
 5. przychody z kapitałów pieniężnych;
 6. inne dochody uzyskane przez Fundację w trakcie prowadzonej przez nią działalności, w tym dochód z działalności gospodarczej;
 7. dotacje i subwencje otrzymane w ramach środków celowych.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 5. Środki trwałe mogą zostać zbyte, jeśli służy to celom Fundacji.

§ 13

Statut niniejszy zabrania:

 1. udzielania kredytów w celu zabezpieczenia zobowiązań aktywami fundacji w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz żon pracowników, krewnych oraz powinowatych w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia lub osób, z którymi pracownicy związani są na mocy adopcji, dozoru lub opieki, zwanych dalej krewnymi;
 2. przekazywania aktywów innych członkom, członkom władz lub pracownikom i ich krewnym na warunkach innych niż warunki stosowane w odniesieniu do stron trzecich, w szczególności, gdy takie przekazanie jest nieodpłatne lub dokonywane jest na warunkach preferencyjnych;
 3. wykorzystywania aktywów na rzecz członków, członków organów lub pracowników i ich krewnych na warunkach innych niż warunki stosowane w odniesieniu do stron trzecich, o ile takie wykorzystanie nie wynika bezpośrednio ze statutowych celów organizacji;
 4. zakupu na specjalnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, których członkowie są członkami organizacji, członkami jej organów i ich krewnych.

III
Działalność gospodarcza

§ 14

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, edukacji krótkofalarskiej i edukacji w dziedzinie uprawnień radiooperatorskich PKD 85.59.B
 2. prowadzenia działalności biura turystycznego PKD 79.12.Z
 3. wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego PKD 77.21.Z
 4. działalności wydawniczej PKD 58
 5. produkcji filmów i programów telewizyjnych PKD 59
 6. reklamy PKD 73.1
 7. prowadzenie serwisu sprzętu elektronicznego PKD 95.21.Z
 8. prowadzenie działalności public relations PKD 70.21.Z. 73.1 i 73.20.Z
 9. pozostała działalność pocztowa i kurierska PKD 53.20.Z
 10. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
 11. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
 12. pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z
 13. pozostałej działalności pocztowej i kurierskiej PKD 53.20.Z
 14. przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności PKD 63 11.Z
 15. działalności portali internetowych PKD 63.12.Z
 16. pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 63.99.Z
 17. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10Z
 18. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
 19. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z
 20. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z

§ 15

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 4. Zakres działania zakładów, zakres uprawnień i obowiązków ich kierowników, rozmiar zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia dla pracowników zakładów uchwalany jest przez Zarząd
 5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wg opracowywanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest tylko i wyłącznie na finansowanie działalności statutowej.
 6. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o utworzone spółdzielnie socjalne w sposób określony przepisami prawa dla spółdzielni socjalnych.
 8. W przypadku nie prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o Fundacja i przepisy ogólne z wyłączeniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

IV
Władze Fundacji

§ 16

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji – o ile została powołana,
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróż
 4. W skład Zarządu Fundacji po śmierci Fundatora nie mogą wchodzić jego spadkobiercy.
 5. Kadencja Władz Fundacji kończy się z dniem wyboru nowych członków organów fundacji.
 6. Rada Fundacji może nie zostać powołana na kolejne kadencje z równoczesnym wykreśleniem dotychczasowego składu rady.

Rada Fundacji

§ 17

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 7. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy statutu Fundator o ile nie jest członkiem Zarządu Fundacji
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją - członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 10. Spadkobiercy Fundatora po jego śmierci wybierają ze swojego grona osobę, która z mocy statutu zasiada w Radzie Fundacji, w przypadku nie dokonania wyboru w Radzie Fundacji zasiada najstarszy wiekiem spadkobierca. Ta sama zasada dotyczy kolejnych pokoleń spadkobierców.
 11. W przypadku nie posiadania przez fundację statusu organizacji pożytku publicznego rada fundacji może być nie powołana.

§ 18

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piś
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczą
 4. Rada Fundacji może odbywać obrady przy użyciu środków technicznych tj. po przez tele i video konferencje.
 5. Członek Rady Fundacji może uczestniczyć w jej pracach za pośrednictwem ustanowionego na zasadach ogólnych przez siebie pełnomocnika.
 6. Posiedzenia Rady Fundacji są protokółowane, a protokół podpisuje przewodniczący Rady i sekretarz posiedzenia.
 7. Decyzje i Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie obiegowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim wypadku dokumentacja dokonywana jest przez przewodniczącego lub osobę wskazaną przez radę lub powierzone Zarządowi Fundacji.

§ 19

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu;
2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
3. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
4. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
5. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
6. nadzór nad działalnością Fundacji;
7. opiniowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o zmianie Statutu, zatwierdzenie połączenia z inną Fundacją;
8. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 20

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 21

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednej) do 4 (czterech) osób powoływanych przez Radę Członków pierwszego Zarządu powołuje Fundator. Fundator z mocy statutu wchodzi w skład Zarządu o ile nie złoży oświadczenia o rezygnacji z wchodzenia w skład Zarządu.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Fundacji, któremu przysługuje tytuł „Prezes Fundacji”. Pierwszego Prezesa Fundacji wskazuje Fundator.
 4. Rada Fundacji ma prawo odwołania przed upływem kadencji każdego z członków Zarządu Fundacji za wyjątkiem fundatora. Uchwała o odwołaniu członka (członków) Zarządu Fundacji musi być podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
 5. Rada Fundacji ma prawo zwrócić się do fundatora o rezygnację z pełnionych funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  b) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;
  f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna fundacją oraz likwidacji Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw, o wyniku głosowania decyduje Prezes.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd, co roku, do dnia 30 kwietnia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. Po przyjęciu sprawozdania przez Radę Fundacji jest ono w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia przyjęcia publikowane na stronie internetowej fundacji.
 7. Zarząd działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd, zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu.
 8. Prezes samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu działający wspólnie, upoważnieni są do składania oświadczeń woli i reprezentowania Fundacji oraz do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji.
 9. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu fundacji  w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu fundacji składa Prezes samodzielnie.
 10. Działaniami Zarządu kieruje Prezes. Prezes, jako najwyższy rangą członek Zarządu, przewodniczy wszystkim posiedzeniom Zarządu Fundacji. Prezes składa Zarządowi sprawozdania ze wszystkich kwestii, o jakich posiada wiedzę i które mogą mieć wpływ na Fundację.
 11. Dla osiągnięcia najwyższej wydajności działań Fundacji, Zarząd uprawniony jest do powołania komisji stałych oraz komisji ad-hoc składających się ze swoich członków lub osób spoza Zarządu. Skład i regulamin działania komisji określone zostaną przez Zarząd w każdym przypadku powołania takiej komisji.
 12. Posiedzenia Zarządu zwoływane będą zależnie od potrzeb.
 13. Posiedzenia Zarządu wraz z ważnymi głosowaniami mogą odbywać się drogą elektroniczną tele i video konferencji.
 14. Posiedzenia Zarządu są protokółowane, a protokół podpisywany jest przez Prezesa Fundacji i sekretarza posiedzenia.
 15. Decyzje i Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takim wypadku dokumentacja dokonywana jest przez Prezesa Zarządu lub osobę wskazaną przez zarząd.

Rada Honorowa Fundacji

§ 23

 1. W ramach Fundacji Zarząd może podjąć decyzję o utworzeniu Rady Honorowej Fundacji.
 2. Zarząd może powołać do Honorowej Rady Fundacji osoby fizyczne lub reprezentantów osób prawnych w uznaniu za wkłady pieniężne lub niepieniężne, wybitne zasługi dla społeczeństwa oraz umiejętność zdobycia środków na rzecz Fundacji, lub zgodnie z innymi kryteriami przyjętymi przez Zarząd.
 3. Kryteria powoływania osób do Rady Honorowej Fundacji Zarząd podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej po zasięgnięcia opinii na ich temat w Radzie Fundacji;
 4. Zarząd podejmuje decyzję, co do odwołania członka Rady Honorowej, z następujących przyczyn:
  1. działalności sprzecznej z przepisami prawa bądź niniejszego statutu;
  2. rezygnacji samego członka Rady;
  3. działalności szkodzącej Fundacji.
 5. Uprawnienia Rady Honorowej nie wykraczają poza świadczenie pomocy na rzecz Fundacji na wniosek Zarządu. Rada Honorowa nie ma w szczególności żadnych kompetencji kontrolnych nad Zarządem.

V
Działalność Pożytku Publicznego

§ 24

Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Z prowadzonej działalności pożytku publicznego Fundacja przygotowuje sprawozdanie w terminie określonym przepisami prawa i niniejszego statutu.

nieodpłatna działalność pożytku publicznego

§ 25

Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego jest:

  1. działalności na rzecz wypracowania programów edukacyjnych mających na celu udział młodzieży w działaniach w warunkach zagrożeń;
  2. upowszechnianie wiedzy na temat działalności organizacji radioamatorskich w Polsce i poza jej granicami;
  3. upowszechnianie wiedzy i pomocy zainteresowanym we wdrażaniu systemu edukacji politechnicznej;
  4. tworzenie klubów, kół zainteresowań oraz ośrodków szkolenia w zakresie elektroniki, radiotechniki i krótkofalarstwa;
  5. prowadzenie działań popularyzujących historię, ważne wydarzenia i rejony podlegające ochronie;
  6. organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży;
  7. prowadzenie zajęć proobronnych dla dzieci i młodzieży;
  8. wspomaganie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym zainteresowanie ich radioamatorstwem;
  9. wspomaganie działalności pożytku publicznego innych podmiotów;
10. przygotowanie systemów łączności alternatywnej na wypadek zagrożeń;
11. wspomaganie służb kryzysowych na wypadek zagrożeń;
12. przygotowywanie programów edukacji politechnicznej;
13. współpraca z placówkami edukacyjnymi.

odpłatna działalność pożytku publicznego

§ 26

Odpłatną działalnością pożytku publicznego jest:

1. prowadzenie ogólnie dostępnego Biura wymiany kart potwierdzających łączności między radioamatorami;
2. prowadzenie działalności lobbingowej na rzecz środowiska radioamatorskiego w Polsce;
3. wykonywanie kart QSL;
4. prowadzenie politechnizacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem radioamatorstwa;
5. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;
6. rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i globtroterskich;
7. organizowanie spotkań w zakresie upowszechniania wiedzy i rozwijaniu nowych umiejętności

VI
Zmiana Statutu

§ 27

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona, określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i mają
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 31

Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga opinii Zarządu Fundacji.

§ 32

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji lub stowarzyszeń o zbliżonych celach.