Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

Lp rodzaj prowadzonej działalności PKD
1 pozostałej pozaszkolnej formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, edukacji krótkofalarskiej i edukacji w dziedzinie uprawnień radiooperatorskich 85.59.B
2 prowadzenia działalności biura turystycznego 79.12.Z
3 wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z
4 działalności wydawniczej 58.19.Z
5 produkcji filmów i programów telewizyjnych 59.12.Z
6 reklamy 73.11.Z
7 prowadzenie serwisu sprzętu elektronicznego 33.13.Z
8 prowadzenie działalności public relations 70.21.Z
9 pozostała działalność pocztowa i kurierska 53.20.Z
10 działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
11 pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z
12 pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z
13 przetwarzania danych; zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności 63.11.Z
14 działalności portali internetowych 63.12.Z
15 pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej 63.99.Z
16 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z
17 wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z
18 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z
19 zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z