Konstytucja - Artykuł 6

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł VI - Głosowanie przez Stowarzyszenia Członkowskie
1

Każde Stowarzyszenie Członkowskie ma jeden głos podczas rozpatrywania wniosków przedstawionych IARU zgodnie z niniejszym Statutem.

2 Wniosek może zgłosić Stowarzyszenie Członkowskie poprzez właściwą organizację regionalną, która przekazuje go Radzie Administracyjnej do publikacji w następnym wydaniu "Kalendarza". Do publikacji załączony jest komentarz wyjaśniający. Wnioski mogą przedkładać również organizacje regionalne oraz Rada Administracyjna.
3 Stowarzyszenie Członkowskie oddaje głos na piśmie tak, aby został dostarczony do Sekretariatu Międzynarodowego nie później niż pięć miesięcy po publikacji wydania "Kalendarza" zawierającego wniosek. Głosy dostarczone w późniejszym terminie nie są liczone.
4 Po zakończeniu głosowania Rada Administracyjna publikuje wyniki w kolejnym wydaniu "Kalendarza", łącznie z listą Stowarzyszeń Członkowskich głosujących za, przeciw i wstrzymujących się od głosu, oraz wszelkie oświadczenia wyjaśniające przedłożone przez Stowarzyszenia Członkowskie do publikacji.
5

Za wyjątkiem zmian w Statucie i wykluczenia Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa, wnioski są uznawane za przyjęte po oddaniu pozytywnych głosów przez zwykłą większość Stowarzyszeń Członkowskich, które w ustalonym terminie oddały głos lub wstrzymały się od głosu na dany wniosek lub w odpowiedzi na jedno z trzech poprzednich wydań "Kalendarza", które zawierało wnioski do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie.

6

Wykluczenie Stowarzyszenia Członkowskiego z członkostwa wymaga przeprowadzenia głosowania zgodnie z procedurą określoną w art. VI, ust. 5 z uwzględnieniem wymogu uzyskania większości dwóch trzecich głosów.