BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 3

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł III - Rada Administracyjna
1

Za politykę i zarządzanie IARU jest odpowiedzialna Rada Administracyjna. Rada Administracyjna:

a)

koordynuje reprezentację lub interesy krótkofalarstwa na międzynarodowych konferencjach telekomunikacyjnych wraz z organizacjami regionalnymi, pod kierownictwem Prezydenta;

b)

ustala długofalowe plany działania w ścisłej współpracy z organizacjami regionalnymi w celu zachowania podstawowych celów krótkofalarstwa;

c)

pełni funkcję koordynatora w relacjach między poszczególnymi organizacjami regionalnymi we wszystkich sprawach dotyczących wspólnych interesów;

d)

formułuje wnioski przeznaczone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie, które mogą być konieczne do zrealizowania celów IARU;

e)

przyjmuje rezolucje i zalecenia, które ułatwiają funkcjonowanie IARU.

2

Członkami Rady Administracyjnej są Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz i dwaj członkowie z każdej organizacji regionalnej. Interesy zawodowe żadnego członka nie mogą stać w konflikcie z celami IARU.

3 Prezydent.
a. Prezydent jest radioamatorem i członkiem Stowarzyszenia Członkowskiego.
b. Kadencja Prezydenta trwa pięć lat od daty ratyfikacji jego nominacji i kończy się, gdy nastąpi ratyfikacja nominacji jego następcy.
c. Nie później niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji urzędującego Prezydenta Sekretariat Międzynarodowy rozpoczyna rozmowy z Radą Administracyjną mające na celu wyłonienie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy mogliby pełnić funkcję Prezydenta. Sekretariat Międzynarodowy dokonuje nominacji danego kandydata jednak nie wcześniej niż po osiągnięciu porozumienia z Radą Administracyjną dotyczącego odpowiednich kwalifikacji kandydata.
d.

Prezydent może zostać ponownie wybrany. Nominacja na Prezydenta przez Sekretariat Międzynarodowy podlega ratyfikacji w drodze głosowania Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z art. VI. Urząd Prezydenta staje się wolny w przypadku:

1)

śmierci Prezydenta;

2)

złożenia przez Prezydenta pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza lub

3)

usunięcia Prezydenta ze stanowiska w wyniku przyjęcia wspólnego wniosku wysuniętego przez co najmniej 10% Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z procedurą określoną w art. VI.

4

Prezydent sprawuje ogólny nadzór nad sprawami IARU zgodnie z przyjętą polityką oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Administracyjnej.

5   Kwalifikacje, sposób wyboru i kadencja Wiceprezydenta są identyczne jak w przypadku wyboru na Prezydenta.
6   Pod nieobecność Prezydenta jego funkcję pełni Wiceprezydent, który jest odpowiedzialny za sprawy dotyczące ogólnego nadzoru, które mogą mu zostać oddelegowane przez Prezydenta.
7   W przypadku zwolnienia się urzędu Prezydenta stanowisko to obejmuje Wiceprezydent. W przypadku zwolnienia się stanowiska Wiceprezydenta zostanie ono obsadzone zgodnie z procedurą określoną w art. III, ust. 3.
8   Sekretarz jest wyznaczany przez Sekretariat Międzynarodowy i jego kadencja jest określana przez to Stowarzyszenie Członkowskie.
9   Sekretarz zarządza bieżącymi sprawami IARU pod kierownictwem Prezydenta.
10   Członkowie Rady Administracyjnej wybrani spośród organizacji regionalnych są radioamatorami i członkami Stowarzyszeń Członkowskich właściwych organizacji regionalnych. Są oni wybierani zgodnie z przepisami właściwych organizacji regionalnych na kadencję określoną w powyższych przepisach. Co najmniej jeden członek z każdej organizacji regionalnej, a gdy to możliwe obaj członkowie należą do właściwych regionalnych komitetów wykonawczych.
11   Koszty udziału Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekretarza w pracach Rady Administracyjnej, łącznie z kosztami administracyjnymi związanymi z odbywaniem posiedzenia, ponosi Sekretariat Międzynarodowy. Koszty poniesione przez członków oddelegowanych przez organizacje regionalne regulują właściwe organizacje regionalne.
12   Pięciu członków, łącznie z co najmniej jednym członkiem z każdej organizacji regionalnej oraz Prezydentem lub Wiceprezydentem, stanowi quorum.
13 Każdy członek Rady Administracyjnej dysponuje jednym głosem, z tym że Prezydent głosuje wyłącznie w przypadku równej liczby głosów.
14 Rada Administracyjna zwykle odbywa posiedzenie co roku w miejscu i czasie określanym na poprzedzającym posiedzeniu. Dodatkowe posiedzenia Rady Administracyjnej mogą zostać zwołane przez Prezydenta lub na wspólny wniosek organizacji regionalnych. W przypadku gdy członek Rady Administracyjnej nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Administracyjnej, Komitet Wykonawczy organizacji regionalnej wyśle odpowiednio wykwalifikowanego zastępcę.
15 W okresie między posiedzeniami decyzje mogą być podejmowane korespondencyjnie lub za pomocą innych środków.
16 Rada Administracyjna może przyjąć dodatkowe przepisy regulujące jej działania ponad te określone w niniejszym Statucie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3