BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 1

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł I - Nazwa, cele, definicje i struktura
1 Nazwa organizacji to Międzynarodowa Unia Radioamatorska (International Amateur Radio Union), zwana dalej IARU.
2 Do celów Unii należy ochrona, promocja i rozwój Służb Amatorskich i Satelitarnych Służb Amatorskich w zakresie przepisów ustanowionych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w dążeniu do tych celów na szczeblu krajowym w szczególności:
a) reprezentacja interesów radioamatorskich podczas konferencji i poza nimi oraz podczas spotkań międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych i poza nimi,
b) promocja zawierania porozumień pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami radioamatorskimi w zakresie wspólnych interesów,
c) szerzenie krótkofalarstwa jako środka technicznego samokształcenia wśród młodzieży,
d) promocja badań technicznych i naukowych w zakresie radiołączności,
e) popularyzowanie krótkofalarstwa jako środka udzielania pomocy w trakcie klęsk żywiołowych,
f) promocja międzynarodowej dobrej woli i przyjaźni,
g) wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w rozwijaniu krótkofalarstwa jako cennego zasobu krajowego szczególnie w krajach rozwijających się,
h) rozwój krótkofalarstwa w krajach niereprezentowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie.
3 W ramach niniejszego Statutu poniższe terminy oznaczają, co następuje:
Służba amatorska: Służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, nawiązywanie wzajemnych łączności i badania techniczne przeprowadzane przez amatorów, tj. odpowiednio uprawnione osoby zainteresowane techniką radiową, wyłącznie na potrzeby własne w celach niezarobkowych.
Służba amatorska satelitarna: Służba radiokomunikacyjna wykorzystująca stacje na satelitach Ziemi w tych samych celach, co służba amatorska.
Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie: Niezarobkowa organizacja zrzeszająca radioamatorów dążąca do realizacji celów określonych w powyższym rozdziale niniejszego Statutu, która ma znaczny wpływ oraz cieszy się uznaniem w kraju i/lub na terytorium, które reprezentuje.
Stowarzyszenie Członkowskie: Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie, którego podanie o członkostwo zostało zatwierdzone przez IARU.
Region: Obszar geograficzny, którego granice określono w Regulaminie. O ile w Regulaminie nie określono inaczej, Regiony zawierają się w granicach wyznaczonych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w podziale Ziemi w celu alokacji częstotliwości.
Sekretariat Międzynarodowy: Stowarzyszenie Członkowskie wybrane do wypełniania obowiązków wymienionych w art. V.
Regulamin: Przepisy operacyjne Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej przyjęte na mocy postanowień Statutu w celu zarządzania jej sprawami.
4 W niniejszym Statucie i Regulaminie IARU słowa wyrażające jedynie rodzaj męski odnoszą się również do rodzaju żeńskiego i nijakiego. Słowa wyrażające jedynie liczbę pojedynczą odnoszą się również do liczby mnogiej i vice versa. Słowa oznaczające osoby fizyczne odnoszą się do osób prawnych. Nagłówki, przypisy oraz numeracja artykułów i ustępów są umieszczone jedynie w celu ułatwienia korzystania i nie stanowią części niniejszego Statutu, ani nie wpływają na jego interpretację.
5
Oficjalnym językiem IARU jest język angielski.
6 IARU tworzą:
a) Stowarzyszenia Członkowskie (art. II),
b) Rada Administracyjna (art. III),
c) organizacje regionalne (art. IV).
7 Władzę w IARU wspólnie sprawują Stowarzyszenia Członkowskie, które wykonują ją w drodze głosowania zgodnie z art. VI i VII.
8 Struktura i sposób działania IARU jest określona w niniejszym Statucie i Regulaminie.
9 Nie istnieją żadne wzajemne zobowiązania finansowe lub wzajemna odpowiedzialność finansowa między jednostkami a IARU, poza wymienionymi w niniejszym Statucie. Niemniej jednak mogą zostać przyjęte ustalenia specjalne.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3