BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozdział B.5

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.5 Zasady Wyboru Komitetu Wykonawczego

TABELA 2 Harmonogram wyboru do składu Komitetu Wykonawczego

Lista kandydatów w wyborach do KW powinna zwykle zostać podana do wiadomości delegatów Konferencji w formie dokumentu konferencyjnego rozsyłanego trzy miesiące przed Konferencją i zawierającego CV kandydata oraz nazwę zgłaszającego go Stowarzyszenia.
W przypadku kandydatów na stanowisko Skarbnika, istnieje wymóg zgłaszania kandydatów w formie dokumentu konferencyjnego rozsyłanego z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, jak powyżej. Zgłaszające Stowarzyszenie lub grupa Stowarzyszeń muszą poświadczyć posiadanie przez kandydata kwalifikacji wymaganych do objęcia stanowiska.
Mimo że dane kandydatów są zwykle podawane przez Stowarzyszenia Członkowskie z wyprzedzeniem, w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest, aby kandydaci w wyborach do KW zostali nominowani podczas Konferencji. We wszystkich przypadkach obowiązuje poniższy harmonogram w celu formalnej nominacji (lub potwierdzenia nominacji w przypadku kandydatów zgłoszonych delegatom z wyprzedzeniem) kandydatów w wyborach, jeśli Komitet Kierujący nie ustali inaczej (C1). Inne ustalenia powinny zostać przedstawione i zatwierdzone podczas drugiego Posiedzenia Plenarnego Konferencji.

Dzień lub pora
Procedura Realizacja
w trakcie rejestracji delegatów rozdanie formularzy nominacyjnych Sekretariat
3. dzień Konferencji przed 18.00 dostarczenie CV kandydatów do Sekretariatu Sekretariat, kandydaci
4. dzień Konferencji (przed 9.00) ogłoszenie list kandydatów łącznie z nominowanymi z wyprzedzeniem w formie dokumentu konferencyjnego oraz nominowanymi podczas Konferencji wraz z CV Komitet Wyborczy i Sekretariat
4. dzień Konferencji przygotowanie kart do głosowania Komitet Wyborczy i Sekretariat
4. dzień Konferencji (między 18.00 a 19.00) odbiór formularzy do głosowania z Sekretariatu szefowie delegacji
ostatni dzień Konferencji (ostatnie Posiedzenie Plenarne) imienny odbiór formularzy do głosowania od Szefów Delegacji; liczenie głosów, ogłoszenie wyników Komitet Wyborczy
* Pierwszym dniem Konferencji jest, zgodnie z pkt. B.1.12.1, dzień, w którym odbywa się pierwsze Posiedzenie Plenarne (otwarcie).
B.5.1 Komitet Wykonawczy jest wybierany na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Konferencji Generalnej. Procedury wyborcze przeprowadza Komitet Wyborczy.
B.5.1.1. Członkowie Komitetu Wykonawczego są licencjonowanymi radioamatorami z różnych Stowarzyszeń Członkowskich. **zob. Statut art. A.4.8.1.
B.5.2 Drugiego dnia Konferencji Generalnej Sekretariat przekazuje każdemu szefowi delegacji jeden egzemplarz standardowego formularza nominacyjnego do Komitetu Wykonawczego.
B.5.3 Formularz nominacyjny zawiera:
B.5.3.1. - imię i nazwisko nominowanego, znak wywoławczy i nazwa nominującego Stowarzyszenia Członkowskiego,
B.5.3.2. - podpis nominowanego potwierdzający gotowość do kandydowania,
B.5.3.3. - stanowisko nominacji; w przypadku nominacji na jedno z czterech następujących stanowisk: Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza lub Skarbnika w formularzu należy podać czy kandydat wyraża gotowość do wyboru na zwykłego członka KW w przypadku niepomyślnego wyboru na jedno z czterech powyższych stanowisk,
B.5.3.4. - podpis i znak wywoławczy nominującego, który musi być szefem delegacji; nominujący nie może być nominowanym,
B.5.3.5. - podpis i znak wywoławczy popierającego wniosek, który musi być szefem delegacji; popierający wniosek nie może być nominowanym,
B.5.3.6. - podpis i znak wywoławczy szefa delegacji nominowanego lub pisemne oświadczenie Stowarzyszenia Członkowskiego nominowanego,
B.5.3.7. - w przypadku nominacji na stanowisko Skarbnika oświadczenie nominującego Stowarzyszenia lub Stowarzyszeń potwierdzające wymagane kwalifikacje kandydata do objęcia danego stanowiska.
B.5.4 Kandydatów biorących udział w wyborach do Komitetu Wykonawczego dotyczą wymagania wymienione w art. A.4.14 Statutu.
B.5.5 Nie później niż do godziny 18.00 trzeciego dnia Konferencji każdy kandydat wyrażający zgodę na przyjęcie nominacji wypełnia i dostarcza do Sekretariatu formularz zawierający: pełne imię i nazwisko, znak wywoławczy radioamatora, adres stałego zamieszkania wraz z życiorysem (CV) podającym jedynie dane dotyczące działalności radioamatorskiej. Powyższe CV nie może przekraczać 200 słów, w przypadku większej liczby słów zostanie skrócone do 200 słów (niestreszczone). Nie wykluczając powyższego CV kandydata na stanowisko Skarbnika zawiera dane dotyczące działalności zarówno radioamatorskiej jak i zawodowej w liczbie maksymalnie 400 słów.
B.5.6 Czwartego dnia Konferencji Generalnej Komitet Wyborczy ogłasza ostateczną listę kandydatów wraz z formularzem zawierającym  ich życiorysy. Komitet Wyborczy przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej ilości Stowarzyszeń Członkowskich uczestniczących w Konferencji Generalnej powiększonej o liczbę zatwierdzonych pełnomocnictw. Karty do głosowania zawierają imię, nazwisko i znak wywoławczy kandydatów, którzy przyjęli nominacje na określone funkcje.
Jeśli zgodnie z pkt. 5.3.3 powyżej kandydat wyraził gotowość do wzięcia udziału w wyborach na zwykłego członka KW, obowiązuje następująca procedura: Komitet Wyborczy przygotowuje dwa rodzaje kart do głosowania dla każdego głosującego Stowarzyszenia (łącznie z pełnomocnikami). W karcie pierwszego rodzaju wymienieni są wszyscy kandydaci na cztery stanowiska: Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika. Karta drugiego rodzaju zawiera dane wszystkich kandydatów na pozostałe wolne stanowiska w KW jak również tych z pierwszej listy, którzy zgłosili kandydaturę na stanowisko zwykłego członka KW. Każde Stowarzyszenie i każdy zatwierdzony pełnomocnik otrzymują dwie koperty.
W przypadku braku członków kandydujących na więcej niż jedno stanowisko w KW przygotowuje się wyłącznie jeden rodzaj kart do głosowania.
Powyższe ujednolicone karty do głosowania umieszczone w identycznych kopertach odbierają szefowie delegacji z Sekretariatu Konferencji zgodnie z harmonogramem z tabeli nr 2.
B.5.7 Na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym najpierw odbywa się głosowanie w sprawie wyboru na cztery główne stanowiska KW (Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika). Następnie pierwszy rodzaj kart zostaje zebrany zgodnie z pkt. B 5.10. Po ogłoszeniu wyników powyższych wyborów przeprowadza się drugie głosowanie za pomocą drugiego rodzaju kart. Przed tym głosowaniem dane kandydatów pomyślnie wybranych w pierwszym głosowaniu zostają usunięte z drugiego rodzaju kart. Uzupełnione karty do głosowania są zbierane zgodnie z pkt. B 5.10.
B.5.8 Oddanie głosu odbywa się poprzez postawienie znaku “X” przy nazwisku wybranego kandydata.
B.5.9 W każdym głosowaniu, kartę do głosowania uznaje się za nieważną jeśli:
B.5.9.1. - wybrano więcej kandydatów niż jest wolnych miejsc,
B.5.9.2. - jest podpisana lub oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację jej źródła,
B.5.9.3. - zawiera nazwiska osób, które oficjalnie nie biorą udziału w wyborach.
B.5.10 Na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Komitet Wyborczy najpierw zbiera wszystkie karty do głosowania w sprawie obsadzenia czterech głównych stanowisk. Po ogłoszeniu wyniku pierwszego głosowania Komitet Wyborczy zbiera drugi rodzaj kart. W każdym przypadku głosy są zbierane od każdej delegacji i z uwzględnieniem każdego pełnomocnictwa w kopertach od szefów delegacji wezwanych imiennie łącznie z głosami dostarczonymi Sekretarzowi (zgodnie z pkt. B.4.8.1).
B.5.10.1. Po zebraniu kart z każdego z dwóch głosowań Komitet Wyborczy przeprowadza liczenie głosów w osobnych pomieszczeniach i natychmiast po nim ogłasza wyniki.
B.5.11 W przypadku oddania równej liczby głosów na jednego kandydata lub wielu kandydatów, powodującej niemożność określenia kto powinien zostać wybrany, organizuje się odrębne wybory dla tych kandydatów.
B.5.12 Jakiekolwiek poważne sprzeciwy dotyczące trybu głosowania powinny zostać zgłoszone natychmiast na tym samym ostatnim Posiedzeniu Plenarnym w formie wniosku o zaprowadzenie porządku, który musi być poparty właściwymi dowodami oraz przez inne Stowarzyszenie Członkowskie. Jeśli posiedzenie uzna wniosek za uzasadniony, wybiera dwie dodatkowe osoby do składu Komitetu Wyborczego, a głosowanie musi zostać powtórzone.
B.5.13 Po zakończeniu głosowania i uznaniu je za ważne dokumenty nominacyjne  i karty do głosowania zostają zniszczone przez Komitet Wyborczy, a fakt ten zgłoszony na Posiedzeniu.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3