BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozdział B.3

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.3 Organy wyspecjalizowane

B.3.1 1 Region IARU może utworzyć wyspecjalizowane organy działające w charakterze doradczym w celu:
B.3.1.1. - wymiany doświadczeń związanych z przedmiotem ich prac,
B.3.1.2. - opracowania specjalistycznych materiałów i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane przez inne organy IARU,
B.3.1.3. - zapewnienia specjalistycznego doradztwa,
B.3.1.4. - sformułowania specjalistycznych opinii, wniosków i zaleceń,
B.3.1.5. - udziału w organizacji wydarzeń specjalnych IARU,
B.3.1.6. - podjęcia działań specjalnych w imieniu Regionu 1.
B.3.2 Organy wyspecjalizowane mogą formułować wnioski i zalecenia, które muszą zostać zatwierdzone na Konferencji Generalnej lub przez Komitet Wykonawczy w okresie między Konferencjami Generalnymi. W zależności od przedmiotu wnioski i zalecenia mogą następnie wymagać ratyfikacji na obradach Konferencji Generalnej.
B.3.3 Organy wyspecjalizowane są tworzone w:
B.3.3.1. - formie komitetów i właściwych im podkomitetów;
B.3.3.2. - formie grup roboczych i właściwych im podgrup;
B.3.3.3. - osobie wyspecjalizowanych koordynatorów, których status w większości przypadków jest równy statusowi grup roboczych.
B.3.4 Powyższe organy wyspecjalizowane mogą mieć charakter:
B.3.4.1. - krótkoterminowy (np. komitety Konferencji, tymczasowe grupy robocze itd.) lub
B.3.4.2. - długoterminowy (stały).
B.3.5 Organy o charakterze krótkoterminowym działają wyłącznie przez okres trwania wydarzenia, na potrzeby którego zostały utworzone, np. komitety konferencyjne i grupy tymczasowe lub takie, których kadencja upływa przed rozpoczęciem kolejnej Konferencji.
B.3.6 Komitety o charakterze krótkoterminowym mogą zostać utworzone wyłącznie na Konferencji Generalnej. Ich zadania są określane przez Posiedzenie Plenarne Konferencji Generalnej, któremu podlegają. Komitety mogą tworzyć, w razie konieczności, podkomitety i tymczasowe grupy robocze na czas nie przekraczający ich własnej kadencji.
B.3.7 Pracami komitetów krótkoterminowych kierują przewodniczący wybierani na Konferencji Generalnej.
B.3.8 Tymczasowe grupy robocze mogą zostać powołane przez Konferencję Generalną lub przez inny organ odbywający posiedzenie w celu rozpatrzenia danego problemu. Zadania grup są określane przez organ zwołujący, któremu również podlegają.
B.3.9 Pracami małych tymczasowych grup kierują przewodniczący wyznaczeni przez organ główny.
B.3.10 Organy wyspecjalizowane o charakterze długoterminowym nie mają określonej kadencji i ich działanie jest zaplanowane na okres między Konferencjami Generalnymi. Powyższe organy określa się jako "stałe".
B.3.11 Stałe organy mogą być tworzone wyłącznie przez Konferencję Generalną na wniosek wysunięty przez Stowarzyszenie Członkowskie lub Komitet Wykonawczy. Do powyższego wniosku dołączona jest opinia Komitetu Wykonawczego i, jeśli konieczne i stosowne, również opinie innych istniejących organów wyspecjalizowanych zainteresowanych przedmiotem.
B.3.12 Zakres kompetencji stałych organów wyspecjalizowanych jest określany przez Konferencję Generalną. W wyjątkowych przypadkach Komitet Wykonawczy może tymczasowo rozszerzyć lub ograniczyć zakres kompetencji powyższych organów.
B.3.13.1. Dwa stałe komitety działają w charakterze doradczym, mając na celu opracowywanie polityki i koordynację działań we właściwych zakresach widma częstotliwości radiowych. Jeśli jest to konieczne mogą tworzyć podkomitety. Przewodniczący lub osoba zwołująca posiedzenie powyższego podkomitetu wybrani spośród członków nadrzędnego komitetu podlegają przewodniczącemu właściwego nadrzędnego komitetu i są uprawnieni do otrzymania zwrotu uzasadnionych bieżących kosztów wyłącznie zgodnie z pkt. B.3.28.
Stały Komitet ds. Fal Krótkich (C4) zajmuje się sprawami dotyczącymi zakresu częstotliwości poniżej 30 MHz;
Stały Komitet ds. Fal Ultrakrótkich i Mikrofal (C5) zajmuje się sprawami dotyczącymi zakresu częstotliwości powyżej 30 MHz.
B.3.13.2. Stały Komitet ds. Stosunków Zewnętrznych (ERC) składa się z członków Komitetu Wykonawczego (KW) i ekspertów 1. Regionu wybranych przez KW.
ERC zajmuje się koordynacją kontaktów 1. Regionu z podmiotami nieamatorskimi (międzynarodowymi organizacjami np. ITU, CEPT) w sprawach istotnych dla interesów służby amatorskiej (np. plany zagospodarowania częstotliwości, wydawanie pozwoleń) i z delegacją ekspertów 1. Regionu na posiedzenia/konferencje powyższych podmiotów.
B.3.14 Wszystkie Stowarzyszenia Członkowskie 1. Regionu IARU są uprawnione do udziału w pracach stałych komitetów.
B.3.15 Stałe grupy robocze są tworzone według potrzeb. Działają w charakterze doradczym, mając na celu koordynację poszczególnych działań służby amatorskiej i satelitarnej służby amatorskiej.
B.3.16 W skład stałych grup roboczych wchodzą osoby wyznaczone przez Stowarzyszenia Członkowskie zainteresowane danymi działaniami.
B.3.17 Stałe komitety i grupy robocze służą właściwymi kompetencjami doradczymi podczas Konferencji Generalnych.
B.3.18 Pracami stałych roboczych organów wyspecjalizowanych kierują przewodniczący tych organów.
B.3.19 Przewodniczący stałych organów są wyznaczani przez Konferencję Generalną na wnioski wysuwane przez właściwe istniejące już organy i/lub Stowarzyszenia Członkowskie.
B.3.20 Kadencja przewodniczących stałych organów jest równa kadencji członków Komitetu Wykonawczego.
B.3.21 Stałe organy robocze powinny rozważać sprawy i zapytania w jak najkrótszym czasie oraz zawiadamiać zainteresowane strony o wydanej opinii.
B.3.22 Przewodniczący stałego organu zdaje sprawozdania zgromadzeniom Konferencji Generalnych oraz w ciągu roku Komitetowi Wykonawczemu. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej roczny plan.
B.3.23 Stałe organy wyspecjalizowane mogą odbywać posiedzenia robocze nie częściej niż raz w roku; w roku w którym odbywa się Konferencja Generalna posiedzenia organizowane są w ramach Konferencji Generalnej. Dodatkowe posiedzenie może zostać zwołane w innym czasie, jeśli jego koszty zamkną się w budżecie właściwej grupy roboczej.
B.3.23.1 Decyzje podjęte podczas posiedzeń odbytych w okresie między Konferencjami, które zapadły większością dwóch trzecich reprezentowanych Stowarzyszeń Członkowskich będą tworzyć przejściową politykę 1. Regionu IARU wyłącznie po zatwierdzeniu przez Komitet Wykonawczy. Muszą zostać przedstawione na kolejnej Konferencji Generalnej w celu ratyfikacji.
B.3.24 Przewodniczący musi uzyskać zgodę większości Stowarzyszeń Członkowskich stałego organu reprezentowanych na posiedzeniu, co do miejsca i czasu planowanego posiedzenia oraz zgodę Komitetu Wykonawczego.
B.3.25 Przewodniczący stałego organu wyspecjalizowanego musi przedstawić Komitetowi Wykonawczemu do zatwierdzenia budżet planowanego posiedzenia. 1 Region IARU pokrywa koszty powyższych posiedzeń wyłącznie w zakresie wynajmu sal konferencyjnych oraz kosztów podróży, wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem przewodniczącego stałego organu. Koszty poniesione przez członków stałego organu są finansowane przez właściwe Stowarzyszenia Członkowskie.
B.3.26 Podczas wybranych posiedzeń stałego organu wyspecjalizowanego Komitet Wykonawczy może zapewnić pomoc w protokołowaniu i/lub pomoc sekretarską.
B.3.27 Do udziału w wybranych posiedzeniach stałych organów Komitet Wykonawczy może wysłać własnego członka lub członków w celu współpracy i doradztwa.
B.3.28 Komitet Wykonawczy uwzględnia w budżecie rocznym limit wydatków przewodniczącego stałego organu lub koordynatorów. Zweryfikowane wydatki są corocznie zwracane przez Skarbnika. Powyższy przepis ma zastosowanie wyłącznie w przypadku wydatków bezpośrednio związanych z opłatami pocztowymi, telekomunikacyjnymi i artykułami biurowymi.
B.3.29 Jeśli przewodniczący stałego organu roboczego lub koordynator uczestniczą w Konferencji Generalnej w powyższej funkcji na koszt 1. Regionu IARU, nie mogą jednocześnie występować w roli delegata właściwego Stowarzyszenia Członkowskiego.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3