BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozdział B.6

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.6 Przepisy finansowe

B.6.1 Jeden rok obrotowy 1. Regionu IARU trwa od pierwszego dnia stycznia do 31 dnia grudnia każdego roku.
B.6.2 Rachunki 1. Regionu IARU są prowadzone w jednej wspólnej, wymienialnej i długotrwale stabilnej walucie, w banku o międzynarodowej renomie.
B.6.3 Długoterminowy ogólny budżet 1. Regionu IARU proponuje Komitet Wykonawczy, a zatwierdza go Konferencja Generalna. Komitet Wykonawczy jest uprawniony do określania i zmiany poszczególnych pozycji budżetu stosownie do potrzeb.
B.6.4 W ciągu trzech miesięcy od wybrania Komitet Wykonawczy przyjmie przejściowe wewnętrzne przepisy finansowe dotyczące:
B.6.4.1. - rozliczania i zatwierdzania środków pieniężnych wydawanych na koszty podróży członków Komitetu Wykonawczego, delegatów do Rady Administracyjnej i innych przedstawicieli, reprezentantów i delegatów 1. Regionu IARU,
B.6.4.2. - rozliczania i zatwierdzania środków pieniężnych wydawanych na prowadzenie Sekretariatu i biur 1. Regionu IARU łącznie z wydatkami administracyjnymi członków KW i przewodniczących stałych organów,
B.6.4.3. - podejmowania decyzji w sprawie operacji bankowych i ich realizacji.
B.6.4.4. Powyższe przepisy wewnętrzne obowiązują wyłącznie na czas urzędowania danego Komitetu Wykonawczego i nie są w żadnym punkcie sprzeczne ze Statutem, ani Regulaminem 1. Regionu IARU.
B.6.5 Wszystkie wydatki ze środków finansowych 1. Regionu IARU są zgodne ze Statutem i Regulaminem 1. Regionu IARU.
B.6.6 Roczne składki członkowskie są ustanawiane przez Konferencję Generalną, która może oddelegować część tych uprawnień Komitetowi Wykonawczemu.
B.6.7 Składki członkowskie za bieżący rok są fakturowane przez Skarbnika z dużym wyprzedzeniem i są płatne przez każde Stowarzyszenie Członkowskie przed 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
B.6.7.1. Stowarzyszenie Członkowskie, które nie dopełniło wszystkich obowiązków finansowych przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia Komitetu ds. Akredytacji i Finansów (C.2) na Konferencji Generalnej, nie ma czynnego prawa głosu w wyborach, ani nie może udzielić, ani przyjąć pełnomocnictwa podczas danej Konferencji Generalnej.
B.6.7.2. W innych przypadkach, gdy przeprowadzane jest głosowanie tajne, Stowarzyszenie Członkowskie, które nie dopełniło wszystkich obowiązków finansowych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się głosowanie tajne, nie ma czynnego prawa głosu w tym głosowaniu.
B.6.8 Każde Stowarzyszenie Członkowskie, które nie płaci składek członkowskich zostanie upomniane przez Skarbnika. Jeśli pomimo upomnienia Stowarzyszenie Członkowskie nie zapłaciło składek członkowskich za całkowity okres wynoszący dwa lata lub więcej, Komitet Wykonawczy zgłosi ten fakt Radzie Administracyjnej IARU w celu podjęcia stosownych środków.
B.6.9 Na podstawie należycie uzasadnionego wniosku przedstawionego przez Stowarzyszenie Członkowskie zapłata składek członkowskich może zostać odroczona przez Komitet Wykonawczy na okres nie dłuższy niż dwa lata.
B.6.10 Rachunki 1. Regionu IARU muszą być sprawdzane rocznie przez biegłego rewidenta, którego sprawozdanie jest udostępniane wszystkim Stowarzyszeniom Członkowskim 1. Regionu IARU.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3