BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Artykuł A.1

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT
Artykuł A.1 Nazwa, cele, definicje i struktura
A.1.1 Nazwa organizacji to 1 Region Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej, zwany dalej 1. Regionem IARU.
A.1.2 1 Region IARU działa w sposób niezależny na mocy niniejszego Statutu i Regulaminu, ale zgodnie ze Statutem IARU.
A.1.3 Do celów 1. Regionu IARU należy ochrona, promocja i rozwój służb amatorskich i satelitarnych służb amatorskich szczególnie w zakresie przepisów ustanowionych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w dążeniu do tych celów na szczeblu krajowym w szczególności:
A.1.3.1. - reprezentacja interesów radioamatorskich na konferencjach i poza nimi oraz na posiedzeniach międzynarodowej organizacji telekomunikacji jak również innych organizacji i poza nimi,
A.1.3.2. - promocja zawierania porozumień pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami radioamatorskimi w zakresie wspólnych interesów,
A.1.3.3. - szerzenie krótkofalarstwa jako środka technicznego samokształcenia głównie wśród młodzieży,
A.1.3.4. - promocja badań technicznych i naukowych w zakresie radiołączności,
A.1.3.5. - popularyzowanie krótkofalarstwa jako środka udzielania pomocy w trakcie klęsk żywiołowych,
A.1.3.6. - promocja międzynarodowej dobrej woli i przyjaźni bez względu na aspekty polityczne, etniczne czy religijne,
A.1.3.7. - wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w rozwijaniu krótkofalarstwa jako cennego zasobu krajowego szczególnie w krajach rozwijających się,
A.1.3.8. - rozwój służb amatorskich w krajach niereprezentowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie,
A.1.3.9. - wsparcie krajowych i międzynarodowych wysiłków prowadzących do uzyskania pozwolenia radiowego uznawanego międzynarodowo,
A.1.3.10. - promocja radioamatorskich przedsięwzięć sportowych,
A.1.3.11. - ochrona podstawowego, naturalnego i skończonego zasobu „zakres częstotliwości” przed zaburzeniami elektromagnetycznymi wywołanymi działalnością człowieka, które powodują szkodliwe zakłócenia w działaniu służby amatorskiej i satelitarnej służby amatorskiej.
A.1.4 W ramach niniejszego Statutu poniższe terminy oznaczają, co następuje:
A.1.4.1. SŁUŻBA AMATORSKA
Służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, nawiązywanie wzajemnych łączności i badania techniczne przeprowadzane przez amatorów, tj. odpowiednio uprawnione osoby zainteresowane techniką radiową, wyłącznie na potrzeby własne w celach niezarobkowych.
A.1.4.2. SATELITARNA SŁUŻBA AMATORSKA
Służba radiokomunikacyjna wykorzystująca stacje na satelitach Ziemi w tych samych celach, co służba amatorska.
A.1.4.3. REGULAMIN
Zasady 1. Regionu IARU przyjęte na mocy postanowień Statutu w celu zarządzania jego sprawami.
A.1.4.4. KONFERENCJA GENERALNA
Konferencja Generalna 1. Regionu IARU organizowana zwykle co trzy lata.
A.1.4.5. STOWARZYSZENIA CZŁONKOWSKIE
Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie z 1. Regionu, którego wniosek o członkostwo został zatwierdzony przez IARU.
A.1.4.6. 1 REGION
Obszar geograficzny, którego granice określono w pkt. 14 Regulaminu IARU. O ile w wymienionym Regulaminie nie stwierdzono inaczej, 1 Region zawiera się w granicach wyznaczonych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w podziale Ziemi w celu alokacji częstotliwości.
A.1.4.7. ORGANY WYSPECJALIZOWANE
Komitety, grupy robocze i koordynatorzy ustanowione i/lub wyznaczeni w trakcie Konferencji Generalnej.
A.1.4.8. W niniejszym Statucie i Regulaminie słowa wyrażające jedynie rodzaj męski odnoszą się również do rodzaju żeńskiego. Przypisy oraz numeracja artykułów, rozdziałów i akapitów są umieszczone jedynie w celu ułatwienia korzystania i nie stanowią części niniejszego Statutu, ani nie wpływają na jego interpretację.
A.1.5 1 Region IARU tworzą:
A.1.5.1. Stowarzyszenia Członkowskie,
A.1.5.2. Komitet Wykonawczy,
A.1.5.3. organy wyspecjalizowane.
A.1.6 Oficjalnym językiem 1. Regionu IARU jest język angielski.
A.1.7 Najwyższą władzę 1. Regionu IARU sprawują Stowarzyszenia Członkowskie.
A.1.8 Struktura i funkcjonowanie 1. Regionu IARU są określone w niniejszym Statucie i Regulaminie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3