Rozdział B.4

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.4 Tryb oddawania głosów

B.4.1 W celu przeprowadzenia ważnego głosowania na Konferencji Generalnej 1. Regionu IARU lub posiedzeniu organu wyspecjalizowanego musi być obecna ponad połowa delegacji akredytowanych do udziału w danej Konferencji Generalnej lub posiedzeniu, aby utworzyć quorum, chyba że w niniejszym Regulaminie istnieje zapis o innej treści.
B.4.2 Każde Stowarzyszenie Członkowskie dysponuje jednym głosem na Konferencji Generalnej i posiedzeniach organów wyspecjalizowanych. Głosowanie jest przeprowadzane wyłącznie przez stosownie do tego upoważnionych delegatów obecnych osobiście.
B.4.2.1. Jeśli delegat nie może uczestniczyć w posiedzeniu komitetu lub grupy roboczej odbywających się jednocześnie, właściwe Stowarzyszenie Członkowskie może zastąpić go innym delegatom z tej samej delegacji lub upoważnić oficjalnego obserwatora.
B.4.3 Delegacje, które nie mają możliwości udziału w posiedzeniach komitetów i grup roboczych odbywających się jednocześnie, mogą upoważnić delegacje innych Stowarzyszeń Członkowskich do wypowiadania się i głosowania w ich imieniu podczas wspomnianych posiedzeń. Stosowne upoważnienie zostanie sformułowane na piśmie oraz należycie podpisane przez szefa delegacji upoważniającej i dostarczone przewodniczącemu posiedzenia przed jego rozpoczęciem.
B.4.4 Stowarzyszenia Członkowskie mogą wyznaczyć inne Stowarzyszenie Członkowskie do głosowania w ich imieniu przez pełnomocnika wyłącznie podczas Konferencji Generalnych.
B.4.5 Żadne Stowarzyszenie Członkowskie nie może dysponować  więcej niż jednym głosem przez pełnomocnika.
B.4.6 Stowarzyszenia Członkowskie, które pragną wyznaczyć inne Stowarzyszenie Członkowskie do głosowania w ich imieniu przez pełnomocnika muszą zawiadomić Sekretarza, które Stowarzyszenie Członkowskie zostało wyznaczone jako pełnomocnik, co najmniej 24 godziny przed otwarciem Konferencji Generalnej.
B.4.7 Stowarzyszenia Członkowskie zamierzające wysłać delegację na Konferencję Generalną i które podały dane delegata/ów, jednak z powodu niezależnych od nich okoliczności nie mogą wysłać delegacji, mogą zwrócić się z prośbą do innego Stowarzyszenia Członkowskiego o wystąpienie w charakterze ich pełnomocnika.
B.4.7.1. Pełnomocnik wymieniony w pkt. B.4.7. musi zostać zgłoszony w Sekretariacie Konferencji przed rozpoczęciem pierwszego Posiedzenia Plenarnego.
B.4.8 Stowarzyszenia Członkowskie opuszczające obrady Konferencji Generalnej przed rozpoczęciem ostatniego Posiedzenia Plenarnego mogą wyznaczyć inne Stowarzyszenie Członkowskie do głosowania w jego imieniu. Powyższa procedura nie dotyczy pełnomocnictwa, które mogli przyjąć. Stosowne upoważnienie jest formułowane na piśmie oraz należycie podpisane przez szefa delegacji upoważniającej i dostarczone Przewodniczącemu Posiedzenia Plenarnego przed jego rozpoczęciem
B.4.8.1 Jednakże mogą przekazać Sekretarzowi wypełnioną kartę do głosowania dotyczącą wyboru członków Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU, aby została przekazana przewodniczącemu Komitetu Wyborczego w stosownym czasie. Powyższa procedura dotyczy również pełnomocnictwa, które mogli przyjąć.
B.4.8.2 W przypadku wyborów do Komitetu Wykonawczego 1. Regionu IARU Stowarzyszenia Członkowskie opuszczające obrady Konferencji Generalnej przed rozpoczęciem ostatniego Posiedzenia Plenarnego nie mogą wyznaczyć innego Stowarzyszenia Członkowskiego do głosowania w swoim imieniu, ani posłużyć się pełnomocnictwem, które mogli przyjąć.
B.4.9 Delegacja Stowarzyszenia Członkowskiego występująca w roli pełnomocnika musi być w posiadaniu „Aktu Pełnomocnictwa” podpisanego przez przedstawiciela Stowarzyszenia upoważniającego. Dopuszczalne jest przekazanie Aktu w formie elektronicznej pod warunkiem, że Akt i podpisy zawarte w nim są czytelne i mogą zostać zidentyfikowane i zweryfikowane przez Sekretarza.
B.4.10 Na cele głosowania:
B.4.10.1. - za zwykłą większość należy rozumieć więcej niż połowę liczby głosujących Stowarzyszeń Członkowskich; Stowarzyszenia Członkowskie wstrzymujące się od głosowania nie są uwzględniane,
B.4.10.2. - za kwalifikowaną większość należy rozumieć więcej niż dwie trzecie liczby głosujących Stowarzyszeń Członkowskich,
B.4.10.3. - w przypadku równej liczby głosów wniosek lub poprawka są uważane za oddalone,
B.4.10.4. - jeżeli liczba wstrzymanych głosów przekracza połowę liczby oddanych głosów (za i przeciw wraz ze wstrzymanymi głosami) sprawa będąca przedmiotem dyskusji zostanie poddana ponownemu rozpatrzeniu na kolejnym posiedzeniu, na którym wstrzymane głosy nie będą uwzględniane. Jeśli obradujący wyrażą życzenie wniosek lub poprawka mogą zostać wycofane przez autora w celu przeformułowania.
B.4.11 Decyzje podejmowane na Konferencjach Generalnych zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem decyzji dotyczących spraw finansowych, które wymagają większości dwóch trzecich głosów, oraz głosowania w celu wyznaczenia Komitetu Wykonawczego, które odbywa się na zasadzie liczby głosów oddanych na każdego kandydata.
B.4.12 Ilekroć tak ustalono głosowanie jest obowiązkowe zgodnie z art. A.2.3 lub podczas Konferencji Generalnych i posiedzeń stałych organów wyspecjalizowanych, gdy co najmniej dwa Stowarzyszenia Członkowskie wyrażą życzenie przeprowadzenia głosowania.
B.4.13 Głosowanie jest przeprowadzane według jednego z następujących trybów:
B.4.13.1. - w okresie między Konferencjami Generalnymi lub posiedzeniami organów wyspecjalizowanych: przez głosowanie korespondencyjne (pocztą elektroniczną, listownie bądź faksem),
B.4.13.2. - na Konferencjach Generalnych lub posiedzeniach organów wyspecjalizowanych:
a) zwykle przez podniesienie ręki (zwykłe głosowanie jawne), chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej lub jeśli jedno ze Stowarzyszeń Członkowskich wysunie wniosek zastosowania innego trybu i ma poparcie innego Stowarzyszenia Członkowskiego,
b) imiennie w porządku alfabetycznym angielskich nazw Stowarzyszeń Członkowskich jeśli co najmniej dwa Stowarzyszenia Członkowskie wysuną taki wniosek,
c) w głosowaniu tajnym jeśli co najmniej dziesięć Stowarzyszeń Członkowskich wysunie taki wniosek.
B.4.13.3. Wnioski o inny tryb głosowania niż wymieniony w literze a) muszą być zgłoszone przed rozpoczęciem głosowania. Jeśli zaistnieje wystarczające poparcie innego trybu głosowania, wnioski o głosowanie tajne mają pierwszeństwo przed wnioskami o głosowanie imienne, a te ostatnie przed zwykłym głosowaniem jawnym.
B.4.13.4. Głosowanie korespondencyjne jest dopuszczalne wyłącznie, gdy Konferencja Generalna lub Komitet Wykonawczy uznają to za konieczne w celu rozstrzygnięcia danej sprawy.
B.4.14 Głosowanie nad poprawką ma pierwszeństwo przed głosowaniem nad wnioskiem.
B.4.14.1. W przypadku dwóch lub większej liczby wniosków dotyczących tej samej sprawy zostaną one poddane pod głosowanie w kolejności, w której zostały przedstawione, chyba że posiedzenie zdecyduje inaczej. Po każdym głosowaniu posiedzenie decyduje, czy pozostałe wnioski zostaną poddane pod głosowanie.
B.4.14.2. Gdy na posiedzeniu organu 1. Regionu IARU zostało przeprowadzone ważne głosowanie w danej sprawie, wniosek lub poprawka nie mogą zostać poddane pod ponowne głosowanie na tym samym posiedzeniu bez względu na wybrany tryb głosowania.