BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Rozdział B.1

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

B. REGULAMIN

Rozdział B.1 Konferencja Generalna 1. Regionu IARU

B.1.1 Ogłoszenie o Konferencji Generalnej łącznie z zaproszeniem do zgłaszania dokumentów roboczych musi być rozesłane przez Komitet Wykonawczy przynajmniej z 12-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do zaplanowanej daty Konferencji Generalnej.
B.1.2 Sekretariat musi zostać powiadomiony przez Stowarzyszenia Członkowskie o liczbie uczestników nie później niż 9 miesięcy przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej.
B.1.2.1. Sześć miesięcy przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej Sekretariat rozsyła ostateczne formularze obecności, które po należytym wypełnieniu i podpisaniu przez przedstawiciela Stowarzyszenia Członkowskiego zostają zwrócone do Sekretariatu nie później niż cztery miesiące przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej.
B.1.3 Delegaci, pełnomocnicy i obserwatorzy zostają wstępnie akredytowani do momentu sprawdzenia ich dokumentów akredytacyjnych przez Komitet ds. Akredytacji i Finansów oraz zatwierdzenia przez Posiedzenie Plenarne.
B.1.4 Dokumenty robocze na Konferencję Generalną mogą być przedkładane przez Stowarzyszenia Członkowskie, Komitet Wykonawczy, organy wyspecjalizowane, Radę Administracyjną, Sekretariat Międzynarodowy i inne Regiony IARU.
B.1.4.1. Powyższe dokumenty powinny dotrzeć do Sekretariatu nie później niż 4 miesiące przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej. Mogą być przedłożone elektronicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub przez podobne usługi zgodnie z zaleceniami Sekretariatu.
B.1.5 Wyłącznie dokumenty i wnioski prac zgłoszone oficjalnie na Konferencję Generalną są uznawane za dokumenty konferencyjne i zostaną stosownie ponumerowane oraz dołączone do Porządku Obrad Konferencji Generalnej. Powyższe dokumenty muszą być napisane w języku angielskim i poświadczone oficjalnym podpisem Stowarzyszenia Członkowskiego lub oficjalnego organu IARU przesyłającego je. Mogą zawierać podpis autora. W dokumencie musi być podane jego źródło, przedmiot i proponowany tok rozpatrywania (np. przez który komitet).
B.1.6 Ogólne dokumenty informacyjne, które nie zawierają wniosków prac, mogą zostać udostępnione przez ich autorów bezpośrednio uczestnikom Konferencji Generalnej po zawiadomieniu Sekretariatu Konferencji. Nie są one numerowane i nie są uwzględniane na oficjalnej liście dokumentów konferencyjnych, ani w Porządku Obrad Konferencji. Autorzy powyższych dokumentów muszą osobiście zadbać o wystarczającą ilość kopii do udostępnienia.
B.1.7 W przypadku sporu dotyczącego statusu dokumentu przedstawionego na Konferencji Generalnej decyzja podjęta przez Posiedzenie Plenarne jest ostateczna.
B.1.8 Sekretariat przekaże przynajmniej 5 miesięcy przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej przynajmniej jeden zestaw dokumentów konferencyjnych wszystkim Stowarzyszeniom Członkowskim, Komitetowi Wykonawczemu i przewodniczącym lub koordynatorom organów wyspecjalizowanych.
B.1.9 Sekretariat przekaże dodatkowy zestaw dokumentów konferencyjnych przynajmniej 3 miesiące przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej delegatom i obserwatorom, których udział został ostatecznie potwierdzony przez Stowarzyszenia Członkowskie i inne organy.
B.1.10 Wnioski zgłoszone po upływie powyższego 7-miesięcznego terminu nie mogą zostać zatwierdzone do prac konferencyjnych za wyjątkiem przypadków, gdy opóźnienie było spowodowane przez oczywiste okoliczności zewnętrzne i pod warunkiem, że dany wniosek ma duże znaczenie dla służby amatorskiej i satelitarnej służby amatorskiej. Decyzja o zatwierdzeniu powyższych dokumentów zostaje podjęta przez Komitet Wykonawczy.
B.1.11 Żaden nowy dokument zawierający wnioski prac nie może zostać zgłoszony po otwarciu Konferencji Generalnej i zatwierdzeniu Porządku Obrad. Jednakże autorzy mogą w dowolnym czasie poprawiać lub wycofywać własne wnioski, a inni uczestnicy mogą na dowolnym etapie zgłaszać dokumenty uwzględniające poprawki w już przedstawionych oficjalnych dokumentach konferencyjnych. Powyższe dokumenty muszą być napisane w języku angielskim i zostać dostarczone do Sekretariatu Konferencji w trybie pilnym.
B.1.11.1. Jeśli po poprawce istniejący dokument odbiega w takim stopniu od tematu oryginalnego, że wymaga zmiany organu pracującego nad nim, dokument ten może zostać odrzucony, o ile podczas Konferencji nie zapadnie inna decyzja.
B.1.12 Posiedzeniom Plenarnym przewodniczy Przewodniczący Konferencji i co najmniej trzy Posiedzenia Plenarne są obowiązkowe:
B.1.12.1. - pierwszego dnia, aby otworzyć Konferencję Generalną i zatwierdzić harmonogram, ustanowić komitety Konferencji i inne organy wyspecjalizowane i wybrać ich przewodniczących i/lub sekretarzy,
B.1.12.2. - drugiego dnia Konferencji Generalnej, aby otrzymać i rozważyć sprawozdanie Komitetu ds. Akredytacji i Finansów dotyczące dokumentów akredytacyjnych.
B.1.12.3. - ostatniego dnia Konferencji Generalnej, aby otrzymać i rozważyć sprawozdania, zalecenia i/lub rezolucje komitetów konferencyjnych, wybrać Komitet Wykonawczy i przewodniczących, koordynatorów organów wyspecjalizowanych pracujących w okresie między Konferencjami Generalnymi i na kolejnej Konferencji Generalnej, dokonać wyboru miejsca kolejnej Konferencji Generalnej i zamknąć obrady obecnej.
B.1.12.4. Inne posiedzenia plenarne mogą zostać zwołane przez Przewodniczącego Konferencji, jeśli jest to konieczne.

TABELA 1 Harmonogram zwoływania Konferencji Generalnej

Liczba miesięcy przed konferencją Procedura Organ wykonawczy
12 Ogłoszenie o zwołaniu Konferencji Generalnej Sekretariat
12 Zaproszenie do składania dokumentów roboczych Sekretariat
9 Zawiadomienie o liczbie uczestników z każdego Stowarzyszenia Członkowskiego Stowarzyszenia Członkowskie
4 Termin dostarczenia wszystkich dokumentów zakwalifikowanych do umieszczenia w Porządku Obrad Konferencji Generalnej do Sekretariatu. pkt B.1.4.1 Regulaminu
4 Ostateczne formularze obecności należycie uzupełnione i dostarczone do Sekretariatu Stowarzyszenia Członkowskie
3 Publikacja dokumentów Konferencji na stronie 1. Regionu IARU i zawiadomienie o ich dostępności Stowarzyszeń Członkowskich drogą mailową. Sekretariat
 B.1.13 Konferencja Generalna składa się z następujących Komitetów:
B.1.13.1. - Komitet Kierujący (C.1)
B.1.13.2. - Komitet ds. Akredytacji i Finansów (C.2)
B.1.13.3. - Komitet Główny ds. Administracyjnych i Organizacyjnych (C.3)
B.1.13.4. - stały Komitet ds. Fal Krótkich (C.4)
B.1.13.5. - stały Komitet ds. Fal Ultrakrótkich i Mikrofal (C.5)
B.1.13.6. - Komitet Wyborczy (C.6)
B.1.13.7. - inne komitety lub grupy robocze utworzone wyłącznie na czas trwania Konferencji Generalnej.
B.1.14 Komitet Kierujący składa się z Komitetu Wykonawczego i (w charakterze doradczym) przewodniczących komitetów Konferencji. Koordynuje prace wszystkich organów konferencyjnych. Na jego czele stoi Przewodniczący Konferencji. Obrady zwoływane są tak często jak jest to konieczne.
B.1.15 Komitet ds. Akredytacji i Finansów wybierany jest na pierwszym Posiedzeniu Plenarnym. Składa się z obieralnego przewodniczącego i nie więcej niż jednego delegata z każdego z sześciu różnych Stowarzyszeń Członkowskich. Prezydent, Skarbnik i Sekretarz Komitetu Wykonawczego są z urzędu członkami niniejszego komitetu w celu udzielania informacji.
B.1.15.1. Delegaci wybrani do powyższego komitetu nie są zastępowani. Inni szefowie delegacji są uprawnieni do udziału jako obserwatorzy w kwestiach dotyczących kontroli sytuacji finansowej 1. Regionu IARU. Inni uczestnicy Konferencji nie są uprawnieni do udziału w posiedzeniach niniejszego komitetu.
B.1.15.2. Cele powyższego komitetu to:
a) badanie i weryfikacja dokumentów akredytacyjnych do udziału w Konferencji Generalnej, ustalenie praw do głosowania i przedstawienie sprawozdania na forum Posiedzenia Plenarnego drugiego dnia Konferencji Generalnej.
b) badanie sytuacji finansowej 1. Regionu IARU i przedstawienie sprawozdania ostatniego dnia Konferencji Generalnej.
B.1.15.3. Komitet działa wyłącznie w okresie trwania Konferencji Generalnej.
B.1.16 W posiedzeniach Komitetu Głównego ds. Administracyjnych i Organizacyjnych może uczestniczyć każdy uczestnik konferencji; prawa uczestników zależne są od statusu ich udziału w Konferencji Generalnej.
B.1.16.1. Na czele niniejszego komitetu stoi przewodniczący wybierany na pierwszym Posiedzeniu Plenarnym.
B.1.16.2. Powyższy komitet omawia sprawy i wnioski związane z:
a) administracją i organizacją;
b) konferencjami i posiedzeniami;
c) współpracą z innymi organizacjami;
B.1.16.3. Komitet zdaje sprawozdanie na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym i działa wyłącznie w okresie trwania Konferencji Generalnej.
B.1.17 W posiedzeniach stałego Komitetu ds. Fal Krótkich może uczestniczyć każdy uczestnik konferencji; prawa uczestników są zależne od statusu ich udziału w Konferencji Generalnej.
B.1.17.1. Na czele niniejszego komitetu stoi przewodniczący wybierany na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym poprzedzającej Konferencji Generalnej. Jego kadencja trwa tyle samo, co kadencja członków Komitetu Wykonawczego.
B.1.17.2. Celem niniejszego komitetu jest badanie spraw i wniosków związanych z korzystaniem z pasm częstotliwości radiowych w zakresie poniżej 30 MHz.
B.1.17.3. Komitet zdaje sprawozdanie na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym Konferencji Generalnej oraz Komitetowi Wykonawczemu w okresie między Konferencjami Generalnymi.
B.1.18 Stały Komitet ds. Fal Ultrakrótkich i Mikrofal. Cele i funkcje komitetu są podobne do wymienionych powyżej w rozdziale B.1.17 dla stałego Komitetu ds. Fal Krótkich, z tą różnicą, że niniejszy komitet zajmuje się sprawami i wnioskami związanymi z częstotliwościami radiowymi w zakresie powyżej 30 MHz.
B.1.19 Komitet Wyborczy jest wybierany podczas pierwszego Posiedzenia Plenarnego i składa się z przewodniczącego i dwóch członków, którzy są stosownie akredytowanymi delegatami z różnych Stowarzyszeń Członkowskich. Żaden z nich nie jest członkiem Komitetu Wykonawczego, przewodniczącym organu wyspecjalizowanego ani kandydatem w wyborach.
B.1.19.1. Celem Komitetu jest organizacja wyborów zgodnie z rozdziałem B.5 i wszystkich innych tajnych głosowań w trakcie prac Konferencji Generalnej. Komitet zdaje sprawozdanie na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym i działa wyłącznie w okresie trwania Konferencji Generalnej
B.1.20 Na Konferencji Generalnej mogą zostać utworzone kolejne komitety i/lub tymczasowe grupy robocze, zgodnie ze Statutem i Regulaminem 1. Regionu IARU, jeśli wymagają tego prace Konferencji Generalnej.
B.1.20.1. Komitety Konferencji Generalnej wymienione w pkt. C.3 i C.4 nie są powoływane w tym samym czasie.
B.1.21 Stowarzyszenie Członkowskie, które ze względów finansowych nie może wysłać delegata na Konferencję Generalną, może ubiegać się o pomoc finansową ze środków 1. Regionu IARU. Wniosek musi być dostarczony Komitetowi Wykonawczemu co najmniej 7 miesięcy przed zaplanowaną datą Konferencji Generalnej. Wnioski zgłoszone w późniejszym terminie będą rozważane jedynie w wyjątkowych przypadkach według uznania Komitetu Wykonawczego. Pomoc finansowa udzielana ze środków 1. Regionu IARU w każdym przypadku ogranicza się do jednego delegata Stowarzyszenia Członkowskiego i należy się jedynie jeśli w innym przypadku dane Stowarzyszenie Członkowskie nie miałoby możliwości wysłać żadnego delegata na obrady Konferencji Generalnej. Kwota pomocy zależna jest od dostępnych środków finansowych oraz liczby otrzymanych wniosków, określa ją Komitet Wykonawczy.
B.1.22 Protokoły ostatniego Posiedzenia Plenarnego są przekazywane uczestnikom Konferencji Generalnej w ciągu 30 dni po dacie zakończenia obrad Konferencji Generalnej. Komentarze i/lub poprawki zgłaszane są do Sekretarza Konferencji nie później niż 60 dni po zakończeniu Konferencji Generalnej.
B.1.22.1 Sprawozdanie z Konferencji Generalnej, łącznie z wszystkimi decyzjami, rezolucjami, zaleceniami i innymi istotnymi informacjami odzwierciedlającymi przebieg Konferencji Generalnej, powinno zostać udostępnione wszystkim Stowarzyszeniom Członkowskim i uczestnikom Konferencji w ciągu 120 dni po dacie zakończenia Konferencji Generalnej.
B.1.23 Na wniosek co najmniej dwóch trzecich liczby wszystkich Stowarzyszeń Członkowskich 1. Regionu IARU lub Komitetu Wykonawczego może zostać zwołana Nadzwyczajna Konferencja Generalna. Powyższa Konferencja ma ograniczony zakres zainteresowań i służy wyłącznie celom specjalnym. Nadzwyczajna Konferencja Generalna ma uprawnienia ograniczone do celu jakiemu ma służyć i nie jest upoważniona do zmiany lub zawieszenia żadnej części Statutu 1. Regionu IARU, ani Regulaminu.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3