BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Artykuł A.4

STATUT i REGULAMIN
1 REGIONU
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

PRZYJĘTE W NOORWIJKERHOUT 17 KWIETNIA 1987 ROKU i ZMIENIONY PAŹDZIERNIK 1992 (STATUT) i ZMIENIONY WRZESIEŃ 1995 (REGULAMIN) i ZMIENIONE KWIECIEŃ 2004 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONE MAJ 2006 (REGULAMIN i STATUT) i ZMIENIONY LISTOPAD 2008 (REGULAMIN) i ZMIENIONE SIERPIEŃ 2011 (REGULAMIN i STATUT)

A. STATUT

Artykuł A.1 Nazwa, cele, definicje i struktura

A.4.1 Komitet Wykonawczy to główny organ wykonawczy i zarządzający mający pełne uprawnienia wykonawcze w okresie między Konferencjami Generalnymi. Powyższe uprawnienia nie podlegają oddelegowaniu, a poszczególni członkowie Komitetu Wykonawczego ponoszą odpowiedzialność zbiorową za właściwe zarządzanie sprawami 1. Regionu IARU zgodnie z poniższym (A.4.3).
A.4.2 Komitet Wykonawczy składa się z Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika i pięciu członków zwyczajnych.
A.4.3 Komitet Wykonawczy:
A.4.3.1. - odpowiada za weryfikację wszelkich zaleceń i rezolucji przyjętych podczas Konferencji Generalnej i posiedzeń organów wyspecjalizowanych oraz za wybór najodpowiedniejszej metody wdrożenia ich,
A.4.3.2. - spotyka się w okresie między Konferencjami Generalnymi według potrzeb w celu oceny ogólnej sytuacji dotyczącej działalności radioamatorskiej na obszarze 1. Regionu IARU i na całym świecie oraz aby podjąć działania, zgodnie ze Statutem i Regulaminem, które mogą być konieczne i pożądane,
A.4.3.3. - nominuje do Rady Administracyjnej IARU dwóch członków Komitetu Wykonawczego oraz ich zastępców,
A.4.3.4. - współpracuje ze Stowarzyszeniami Członkowskimi, organami wyspecjalizowanymi, Radą Administracyjną IARU, Międzynarodowym Sekretariatem IARU oraz innymi Regionami IARU w celu osiągnięcia skutecznej koordynacji,
A.4..3.5 - współpracuje z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU) i innymi międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się radiołącznością lub sprawami powiązanymi,
A.4.3.6. - gdy jest to właściwe i możliwe, organizuje wydarzenia radioamatorskie i wydaje publikacje promujące służbę amatorską i satelitarną służbę amatorską.
A.4.4 Prezydent Komitetu Wykonawczego sprawuje nadzór nad polityką i działalnością 1. Regionu IARU. Przewodniczy posiedzeniom Komitetu Wykonawczego. Podczas Konferencji Generalnej pełni funkcję Przewodniczącego Konferencji i przewodniczy Posiedzeniom Plenarnym.
A.4.5 Wiceprezydent przewodniczy posiedzeniom Komitetu Wykonawczego pod nieobecność Prezydenta. Na Konferencji Generalnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Konferencji.
A.4.6 Sekretarz odpowiada za prowadzenie wszystkich spraw bieżących 1. Regionu IARU jak również za nadzór nad biurem 1. Regionu IARU. Prowadzi rejestr podjętych działań i sporządza stosowne protokoły posiedzeń Komitetu Wykonawczego. Pełni funkcję Sekretarza Konferencji podczas Konferencji Generalnej oraz Sekretarza w trakcie posiedzeń komitetów stałych zwoływanych w okresie między Konferencjami Generalnymi. Sekretarz ma prawo oddelegować sporządzanie protokołów menadżerowi biura i /lub innym asystentom, gdy Komitet Wykonawczy uzna to za konieczne. Utrzymuje bliskie relacje ze Stowarzyszeniami Członkowskimi, organami wyspecjalizowanymi, Radą Administracyjną IARU, Międzynarodowym Sekretariatem IARU i innymi Regionami IARU oraz z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU).
A.4.7 Skarbnik odpowiada za wszelkie środki finansowe 1. Regionu IARU. Prowadzi stosowne rachunki i na każdym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego oraz na każdej Konferencji Generalnej przedkłada pełne sprawozdanie finansowe obejmujące poprzedzający okres wraz z zaleceniami dotyczącymi przyszłej polityki finansowej. Odpowiada za pobór składek pieniężnych od Stowarzyszeń Członkowskich.
A.4.8 Na ostatnim Posiedzeniu Plenarnym każdej Konferencji Generalnej Stowarzyszenia Członkowskie wybierają skład Komitetu Wykonawczego.
A.4.8.1. Członkowie Komitetu Wykonawczego są licencjonowanymi radioamatorami pochodzącymi z różnych Stowarzyszeń Członkowskich.
A.4.8.2. Procedura wyborcza jest opisana w Regulaminie.
A.4.9 Komitet Wykonawczy ma prawo obsadzić czasowy wakat. Kandydat musi być licencjonowanym radioamatorem przynależącym do Stowarzyszenia Członkowskiego niereprezentowanego jeszcze w Komitecie Wykonawczym.
A.4.10 W przypadku nieobecności Prezydenta podczas Konferencji Generalnej funkcję Przewodniczącego Konferencji przejmuje Wiceprezydent.
A.4.10.1. W przypadku nieobecności Prezydenta i Wiceprezydenta podczas pierwszego Posiedzenia Plenarnego zostanie wybrany Przewodniczący Konferencji na czas trwania Konferencji Generalnej.
A.4.11 Komitet Wykonawczy ma prawo zaprosić dowolną osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę w danym temacie do udziału w posiedzeniu komitetu.
A.4.12 Obecność pięciu członków Komitetu Wykonawczego włącznie z Prezydentem i Wiceprezydentem na regulaminowo zwołanym posiedzeniu stanowi quorum.
A.4.13 Okres urzędowania Komitetu Wykonawczego rozpoczyna się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po zakończeniu Konferencji Generalnej, na której został wybrany, i trwa do przedostatniego dnia miesiąca kalendarzowego po kolejnej Konferencji.
A.4.14 Każdy członek Komitetu Wykonawczego obejmie stanowisko zwykle nie więcej niż na trzy kolejne kadencje. Jedna kadencja to okres urzędowania określony powyżej w pkt. A.4.13. W drodze wyjątku (np. w przypadku gdy pewien członek KW odznacza się unikalnymi umiejętnościami, które są w danym czasie potrzebne w KW) ustępujący Komitet Wykonawczy może na Konferencji Generalnej zarekomendować danego członka KW do wzięcia udziału w wyborach na kadencję poza wyżej wymienionym limitem. Komitet Wykonawczy przedstawia Konferencji Generalnej uzasadnienie takich wyjątkowych okoliczności w formie pisemnej, a decyzja w tej sprawie zostaje podjęta zwykłą większością głosów członków biorących udział w głosowaniu.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

logo krotka fala1

krotka fala technologia kosmos

krotka fala technologia organizacje

logo KF Warszawa ikona

logo KF Dabrowa ikona

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

plakietka-inspektoratu-3

sekcja radio ZHR

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

sekcja radio ZHR Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg plakietka-inspektoratu-3