Centrum Wolontariatu OPOR

C E N T R U M     W O L O N T A R I A T U

wolontariat OPOR


 
Otwierając CENTRUM WOLONTARIATU OPOR musieliśmy odpowiedzieć sobie, jako organizacja na pytanie, KIM DLA NASZEJ ORGANIZACJI JEST WOLONTARIUSZ?
WOLONTARIUSZ dla naszej organizacji jest jej siłą napędową i inicjatorem wszelkich działań organizacji. Uważając, że jest on dla naszej organizacji ważnym elementem jej działania wewnętrznego i zewnętrznego postanowiliśmy stworzyć CENTRUM WOLONTARIATU OPOR aby wolontariusze z nami współpracujący nie byli osobami przychodzącymi i odchodzącymi. Chcemy o nich pamiętać i zapraszać do udziału w naszych działaniach. Chcemy też pokazywać wolontariuszy, którzy z nami współpracują i ich pracę.
Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie na rzecz organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej działalności gospodarczej.
Współpracę z wolontariuszami uważamy, jako inwestycje. Chcemy, aby nasza organizacja była jak najbardziej przyjazna wolontariuszem. Dla tego naszą ofertę wolontariatu kierujemy do wszystkich zainteresowanych.
strzalka czerw Powrót