BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 3

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł III - Rada Administracyjna
1

Za politykę i zarządzanie IARU jest odpowiedzialna Rada Administracyjna. Rada Administracyjna:

a)

koordynuje reprezentację lub interesy krótkofalarstwa na międzynarodowych konferencjach telekomunikacyjnych wraz z organizacjami regionalnymi, pod kierownictwem Prezydenta;

b)

ustala długofalowe plany działania w ścisłej współpracy z organizacjami regionalnymi w celu zachowania podstawowych celów krótkofalarstwa;

c)

pełni funkcję koordynatora w relacjach między poszczególnymi organizacjami regionalnymi we wszystkich sprawach dotyczących wspólnych interesów;

d)

formułuje wnioski przeznaczone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie, które mogą być konieczne do zrealizowania celów IARU;

e)

przyjmuje rezolucje i zalecenia, które ułatwiają funkcjonowanie IARU.

2

Członkami Rady Administracyjnej są Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz i dwaj członkowie z każdej organizacji regionalnej. Interesy zawodowe żadnego członka nie mogą stać w konflikcie z celami IARU.

3 Prezydent.
a. Prezydent jest radioamatorem i członkiem Stowarzyszenia Członkowskiego.
b. Kadencja Prezydenta trwa pięć lat od daty ratyfikacji jego nominacji i kończy się, gdy nastąpi ratyfikacja nominacji jego następcy.
c. Nie później niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji urzędującego Prezydenta Sekretariat Międzynarodowy rozpoczyna rozmowy z Radą Administracyjną mające na celu wyłonienie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy mogliby pełnić funkcję Prezydenta. Sekretariat Międzynarodowy dokonuje nominacji danego kandydata jednak nie wcześniej niż po osiągnięciu porozumienia z Radą Administracyjną dotyczącego odpowiednich kwalifikacji kandydata.
d.

Prezydent może zostać ponownie wybrany. Nominacja na Prezydenta przez Sekretariat Międzynarodowy podlega ratyfikacji w drodze głosowania Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z art. VI. Urząd Prezydenta staje się wolny w przypadku:

1)

śmierci Prezydenta;

2)

złożenia przez Prezydenta pisemnej rezygnacji na ręce Sekretarza lub

3)

usunięcia Prezydenta ze stanowiska w wyniku przyjęcia wspólnego wniosku wysuniętego przez co najmniej 10% Stowarzyszeń Członkowskich zgodnie z procedurą określoną w art. VI.

4

Prezydent sprawuje ogólny nadzór nad sprawami IARU zgodnie z przyjętą polityką oraz pełni funkcję przewodniczącego Rady Administracyjnej.

5   Kwalifikacje, sposób wyboru i kadencja Wiceprezydenta są identyczne jak w przypadku wyboru na Prezydenta.
6   Pod nieobecność Prezydenta jego funkcję pełni Wiceprezydent, który jest odpowiedzialny za sprawy dotyczące ogólnego nadzoru, które mogą mu zostać oddelegowane przez Prezydenta.
7   W przypadku zwolnienia się urzędu Prezydenta stanowisko to obejmuje Wiceprezydent. W przypadku zwolnienia się stanowiska Wiceprezydenta zostanie ono obsadzone zgodnie z procedurą określoną w art. III, ust. 3.
8   Sekretarz jest wyznaczany przez Sekretariat Międzynarodowy i jego kadencja jest określana przez to Stowarzyszenie Członkowskie.
9   Sekretarz zarządza bieżącymi sprawami IARU pod kierownictwem Prezydenta.
10   Członkowie Rady Administracyjnej wybrani spośród organizacji regionalnych są radioamatorami i członkami Stowarzyszeń Członkowskich właściwych organizacji regionalnych. Są oni wybierani zgodnie z przepisami właściwych organizacji regionalnych na kadencję określoną w powyższych przepisach. Co najmniej jeden członek z każdej organizacji regionalnej, a gdy to możliwe obaj członkowie należą do właściwych regionalnych komitetów wykonawczych.
11   Koszty udziału Prezydenta, Wiceprezydenta i Sekretarza w pracach Rady Administracyjnej, łącznie z kosztami administracyjnymi związanymi z odbywaniem posiedzenia, ponosi Sekretariat Międzynarodowy. Koszty poniesione przez członków oddelegowanych przez organizacje regionalne regulują właściwe organizacje regionalne.
12   Pięciu członków, łącznie z co najmniej jednym członkiem z każdej organizacji regionalnej oraz Prezydentem lub Wiceprezydentem, stanowi quorum.
13 Każdy członek Rady Administracyjnej dysponuje jednym głosem, z tym że Prezydent głosuje wyłącznie w przypadku równej liczby głosów.
14 Rada Administracyjna zwykle odbywa posiedzenie co roku w miejscu i czasie określanym na poprzedzającym posiedzeniu. Dodatkowe posiedzenia Rady Administracyjnej mogą zostać zwołane przez Prezydenta lub na wspólny wniosek organizacji regionalnych. W przypadku gdy członek Rady Administracyjnej nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Administracyjnej, Komitet Wykonawczy organizacji regionalnej wyśle odpowiednio wykwalifikowanego zastępcę.
15 W okresie między posiedzeniami decyzje mogą być podejmowane korespondencyjnie lub za pomocą innych środków.
16 Rada Administracyjna może przyjąć dodatkowe przepisy regulujące jej działania ponad te określone w niniejszym Statucie.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg