Konstytucja - Artykuł 2

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł II - Stowarzyszenia Członkowskie
1 Członkami IARU są Stowarzyszenia Członkowskie.
2 Kraj lub odrębne terytorium jest reprezentowane wyłącznie przez jedno Stowarzyszenie Członkowskie.
3 Statut i Regulamin IARU oraz wnioski przyjęte w drodze głosowania przez Stowarzyszenia Członkowskie zgodnie z art. VI niniejszego Statutu są wiążące dla Stowarzyszeń Członkowskich. Stowarzyszenia Członkowskie mają obowiązek przestrzegać Statutu, Regulaminu i przepisów właściwych organizacji regionalnych.
4 Stowarzyszenia Członkowskie zachowują pełną niezależność w zakresie spraw wewnętrznych.
5 Stowarzyszenie Członkowskie ma prawo do:
a) oddania głosu na wszelkie wnioski IARU opublikowane w "Kalendarzu";
b) przedstawienia wniosków zgodnie z art. VI ust. 2 w celu poddania ich pod głosowanie Stowarzyszeń Członkowskich;
c) reprezentowania IARU we właściwym kraju i/lub na właściwym terytorium;
d) udziału w działaniach i konferencjach właściwej organizacji regionalnej zgodnie ze Statutem, Regulaminem i przepisami tej organizacji.
6 Stowarzyszenia Członkowskie mają prawa i obowiązki określone w Regulaminie IARU.
7 Żadne Stowarzyszenie Członkowskie nie jest, z racji członkostwa, zobowiązane do podjęcia działań sprzecznych z przepisami prawa jego kraju.
8 Stowarzyszenia Członkowskie nie mają zobowiązań finansowych wobec IARU. Jednakże mogą istnieć zobowiązania finansowe między Stowarzyszeniem Członkowskim a właściwą organizacją regionalną.
9

Podania o członkostwo są rozpatrywane przez właściwą organizację regionalną, a następnie rozważane przez Radę Administracyjną zgodnie z przepisami, o których mowa w Regulaminie.

10

Stowarzyszenie Członkowskie może zrezygnować z członkostwa w IARU, przedkładając pisemne wypowiedzenie Sekretarzowi właściwej organizacji regionalnej. Rezygnacja staje się wiążąca wraz z jej ogłoszeniem w "Kalendarzu".

11

Prawa Stowarzyszenia Członkowskiego nie mogą zostać zawieszone ani Stowarzyszenie Członkowskie nie może zostać wykluczone z członkostwa w IARU, chyba że:

a)

Stowarzyszenie Członkowskie nie dopełniło wiążących je obowiązków wynikających z niniejszego Statutu;

b)

Stowarzyszenie Członkowskie podjęło działania sprzeczne z interesami radioamatorskimi lub IARU;

lub

c)

Stowarzyszenie Członkowskie nie reprezentuje już w sposób adekwatny interesów radioamatorskich we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium.

12

Przepisy dotyczące tymczasowego zawieszenia praw i wykluczenia z członkostwa są ustanowione w Regulaminie. Wykluczenie z członkostwa podlega głosowaniu Stowarzyszeń Członkowskich na zasadach określonych w art. VI.