BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

poczta wolontariat

Wydawnictwo OPOR

wydawnictwo OPOR.png

poczta kp

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Konstytucja - Artykuł 1

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł I - Nazwa, cele, definicje i struktura
1 Nazwa organizacji to Międzynarodowa Unia Radioamatorska (International Amateur Radio Union), zwana dalej IARU.
2 Do celów Unii należy ochrona, promocja i rozwój Służb Amatorskich i Satelitarnych Służb Amatorskich w zakresie przepisów ustanowionych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w dążeniu do tych celów na szczeblu krajowym w szczególności:
a) reprezentacja interesów radioamatorskich podczas konferencji i poza nimi oraz podczas spotkań międzynarodowych organizacji telekomunikacyjnych i poza nimi,
b) promocja zawierania porozumień pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami radioamatorskimi w zakresie wspólnych interesów,
c) szerzenie krótkofalarstwa jako środka technicznego samokształcenia wśród młodzieży,
d) promocja badań technicznych i naukowych w zakresie radiołączności,
e) popularyzowanie krótkofalarstwa jako środka udzielania pomocy w trakcie klęsk żywiołowych,
f) promocja międzynarodowej dobrej woli i przyjaźni,
g) wsparcie Stowarzyszeń Członkowskich w rozwijaniu krótkofalarstwa jako cennego zasobu krajowego szczególnie w krajach rozwijających się,
h) rozwój krótkofalarstwa w krajach niereprezentowanych przez Stowarzyszenia Członkowskie.
3 W ramach niniejszego Statutu poniższe terminy oznaczają, co następuje:
Służba amatorska: Służba radiokomunikacyjna mająca na celu samokształcenie, nawiązywanie wzajemnych łączności i badania techniczne przeprowadzane przez amatorów, tj. odpowiednio uprawnione osoby zainteresowane techniką radiową, wyłącznie na potrzeby własne w celach niezarobkowych.
Służba amatorska satelitarna: Służba radiokomunikacyjna wykorzystująca stacje na satelitach Ziemi w tych samych celach, co służba amatorska.
Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie: Niezarobkowa organizacja zrzeszająca radioamatorów dążąca do realizacji celów określonych w powyższym rozdziale niniejszego Statutu, która ma znaczny wpływ oraz cieszy się uznaniem w kraju i/lub na terytorium, które reprezentuje.
Stowarzyszenie Członkowskie: Krajowe stowarzyszenie radioamatorskie, którego podanie o członkostwo zostało zatwierdzone przez IARU.
Region: Obszar geograficzny, którego granice określono w Regulaminie. O ile w Regulaminie nie określono inaczej, Regiony zawierają się w granicach wyznaczonych przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w podziale Ziemi w celu alokacji częstotliwości.
Sekretariat Międzynarodowy: Stowarzyszenie Członkowskie wybrane do wypełniania obowiązków wymienionych w art. V.
Regulamin: Przepisy operacyjne Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej przyjęte na mocy postanowień Statutu w celu zarządzania jej sprawami.
4 W niniejszym Statucie i Regulaminie IARU słowa wyrażające jedynie rodzaj męski odnoszą się również do rodzaju żeńskiego i nijakiego. Słowa wyrażające jedynie liczbę pojedynczą odnoszą się również do liczby mnogiej i vice versa. Słowa oznaczające osoby fizyczne odnoszą się do osób prawnych. Nagłówki, przypisy oraz numeracja artykułów i ustępów są umieszczone jedynie w celu ułatwienia korzystania i nie stanowią części niniejszego Statutu, ani nie wpływają na jego interpretację.
5
Oficjalnym językiem IARU jest język angielski.
6 IARU tworzą:
a) Stowarzyszenia Członkowskie (art. II),
b) Rada Administracyjna (art. III),
c) organizacje regionalne (art. IV).
7 Władzę w IARU wspólnie sprawują Stowarzyszenia Członkowskie, które wykonują ją w drodze głosowania zgodnie z art. VI i VII.
8 Struktura i sposób działania IARU jest określona w niniejszym Statucie i Regulaminie.
9 Nie istnieją żadne wzajemne zobowiązania finansowe lub wzajemna odpowiedzialność finansowa między jednostkami a IARU, poza wymienionymi w niniejszym Statucie. Niemniej jednak mogą zostać przyjęte ustalenia specjalne.

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

Orzel MON logo700x700

kbj logo

fixprint logo

marsz ikona1b

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg