Konstytucja - Artykuł 5

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

STATUT
Artykuł V - Sekretariat Miedzynarodowy
1

Stowarzyszenia Członkowskie wybierają jedno stowarzyszenie, które jest gotowe i zdolne do pełnienia funkcji Sekretariatu Międzynarodowego IARU.

2 Okres pełnienia przez Stowarzyszenie Członkowskie funkcji Sekretariatu Międzynarodowego trwa do momentu wybrania następcy.
3 Koszty operacyjne IARU ponosi Sekretariat Międzynarodowy. Jednakże nie ma obowiązku ponoszenia w imieniu IARU kosztów ponad te, które towarzyszą wywiązywaniu się z obowiązków wymienionych w niniejszym Statucie.
4 Sekretariat Międzynarodowy prowadzi dokumentację IARU i jest opiekunem majątku i funduszy należących do IARU. W przypadku przeniesienia Sekretariatu Międzynarodowego wszystkie dokumenty i nadzór nad majątkiem i funduszami IARU zostaną natychmiast przekazane następcy.
5

5. Rada Administracyjna może zakładać rachunki bankowe w imieniu IARU.

6

Co najmniej dwa razy w roku Sekretariat Międzynarodowy wydaje okresowy biuletyn pt. "Kalendarz" kierowany do Stowarzyszeń Członkowskich i członków regionalnych komitetów wykonawczych. "Kalendarz" zawiera wszystkie wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Stowarzyszenia Członkowskie i inne informacje zgodnie z zaleceniami Rady Administracyjnej.