Regulamin - podanie o członkostwo

STATUT i REGULAMIN
MIĘDZYNARODOWEJ UNII RADIOAMATORSKIEJ (IARU)

zmieniono 9 maja 1989 roku

REGULAMIN
Podania o członkostwo
1

Podania o członkostwo w IARU są składane przez ubiegające się stowarzyszenie w sekretariacie właściwej organizacji regionalnej. W najbliższym możliwym terminie organizacja regionalna przekazuje Radzie Administracyjnej każde kompletne podanie, które otrzymała, łącznie z korzystną lub niekorzystną opinią dotyczącą kwalifikacji kandydata oraz dodatkowymi komentarzami uznanymi przez nią za stosowne. W przypadku niekompletnego podania lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od kandydata sekretariat regionalny podejmie starania o ich uzyskanie.

2

Stowarzyszenie kandydat na członka zawrze w podaniu, co następuje:

a. egzemplarz statutu lub innego dokumentu, który reguluje jego funkcjonowanie;
b. listę przedstawicieli, liczbę wszystkich członków, liczbę członków, którzy mają pozwolenie na nadawanie w służbie amatorskiej i liczbę operatorów z pozwoleniem radiowym w kraju i/lub na odrębnym terytorium kandydata;
c. wystarczające dowody na potwierdzenie tego, że:
1) adekwatnie reprezentuje interesy radioamatorów w kraju i/lub na odrębnym terytorium, które proponuje reprezentować,
2) jest w stanie spełnić zobowiązania finansowe jako członek Unii,
3) jest w stanie legalnie działać na rzecz celów IARU we właściwym kraju i/lub na odrębnym terytorium;
d. oświadczenie ubiegającego się stowarzyszenia o zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu IARU, jak i statutu właściwej organizacji regionalnej.
3 W ciągu trzech miesięcy od otrzymania podania o członkostwo, które uzyskało pozytywną opinię organizacji regionalnej, Rada Administracyjna publikuje w "Kalendarzu" wniosek o przyjęcie kandydata na członka wraz z podaniem wystarczających informacji, które umożliwią Stowarzyszeniom Członkowskim podjęcie przemyślanej decyzji.
4

Rada Administracyjna analizuje podania, które uzyskały niekorzystne opinie od organizacji regionalnej. Jeśli Rada Administracyjna uzna, że nie było wystarczających podstaw do wydania niekorzystnej opinii, podanie zostanie odesłane do organizacji regionalnej z prośbą o ponowne rozpatrzenie lub o szczegółowe wyjaśnienie podstaw wydanej opinii.