art. 61 Konstytucji RP

polska art61 larg

Artykuł 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to szczególny przepis konstytucyjny dający obywatelowi pełne prawa do informacji na temat działania osób publicznych i organów władzy publicznej. Powinno się go poznać wraz z zapisami artykułu 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 60
Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.
Art. 61
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.


Uzupełnieniem zapisów konstytucji są przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

strzalka czerw Powrót